ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КЕРІВНИКА ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ЗА НОРМАМИ ОНОВЛЕНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Сергій Банах

Анотація


 Реформування системи органів прокуратури, яке на даний час відбувається під впливом євроінтеграційних процесів, впливає, перш за все, на правовий статус керівників, наділяючи їх більшою чи меншою кількістю повноважень. Ефективність управлінської діяльності керівника, при виконанні ним повноважень, залежить не лише від його організаторських та професійних здібностей, а й в більшій мірі від того, якими повноваженнями він наділений. То ж автором проаналізовано статус керівників усіх рівнів, систематизовано та класифіковано їх повноваження.


Ключові слова


керівник, органи прокуратури, правовий статус, повноваження.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2015. № 2-3. Ст. 12.

Бандурка О. О. Управління Державною податковою службою в Україні: монографія. Харків: Вид-во: НУВС, 2005. 504 с.

Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. Київ: Факт, 2003. 384 с

Курись А. С. Нормативно-правові засади адміністративної діяльності керівника в органах прокуратури України. Форум права. 2011. № 2. С. 483–490. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11kacopu.pdf. (дата звернення: 20.01.2019).

Озерський І. В. Сутність управлінської діяльності в органах прокуратури. Право і суспільство. 2010. № 2. С. 68–72.

Тогобіцька-Громова А.А. Керівник в органах прокуратури: адміністративно-правовий статус: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. – Суми, 2019. – 20 с.

Брус І.І. Порядок призначення прокурора на адміністративну посаду. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 1. С. 208-211.

Зубко А.О. Адміністративно-правовий статус Департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Науково-дослідний інститут публічного права. Київ, 2018. 211 с.

Вишневський М.В. Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюють адміністративно-правове регулювання діяльності апарату суду в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Випуск 6. Т. 1. С. 213-216.

Клочков В. Проблеми законодавчого забезпечення діяльності системи прокуратури та досудового слідства. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 2. С. 254-259.

Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. - 1996.- №30.- Ст. 141.

Тогобіцька-Громова А. Вимоги до керівника як організатора управління в органах прокуратури в умовах реформування. Національний юридичний журнал: теорія практика. 2019. січень. С. 117-121.

Рибалка Н.О. Управління органами прокуратури України в умовах реформування: адміністративно-правові засади: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07, Харків, 2013. 343 с.

Збірник наукових праць Академії прокуратури України. – 2009, 400 с. URL: http://www.info-library.com.ua/books-book-185.html (дата звернення: 21.02.2019)).

Брус І.І. Порядок призначення прокурора на адміністративну посаду. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 1. С. 208-211.

Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів, затверджений 27.04.2017 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001900-17 (дата звернення: 20.02.2019).

Курись А.С. Адміністративно-правовий статус керівника в органах прокуратури: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2011. 207с.

Мартинюк О.Г. Адміністративна діяльність органів прокуратури. Дис. к.ю.н.: 12.00.07, Тернопіль, 2018, 215 с.

Пузирний В. Ф. Адміністративна діяльність деяких правоохоронних органів (на прикладі органів прокуратури). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014. № 12. том №1. С.101-104.

Білодід І.М. Адміністративні повноваження органів прокуратури України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. №35 (2.2.). С. 63-67.

Шуба В.В. Адміністративно-правові відносини в діяльності органів прокуратури: загальнотеоретичні аспекти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2007. 20c.

Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 49. Ст. 2056.