ПЕРЕХІД ПРАВА ВИМОГИ КРЕДИТОРА ДО ПОРУЧИТЕЛЯ У ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ З НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ВИКОНАННЯ РОБІТ

Володимир Погребняк

Анотація


 

Автор звертається до проблеми переходу права вимоги кредитора у зобов'язанні, забезпеченому порукою, до поручителя, який виконав обов'язок боржника.

Встановлюється, що в аспекті конструкції відповідного правовідношення, виконання поручителем обов'язку боржника припиняє кореспондуюче йому право кредитора, що піднімає проблему об'єкта трансферу. Зважаючи на неї, автор моделює на теоретичному рівні юридичні схеми, які здатні пояснити відповідний механізм переходу права вимоги.

В силу складності, а в окремих випадках неможливості, застосування ч. 1 ст. 556 ЦК України в практичних умовах автор доходить висновок, що до відповідних відносин між кредитором, боржником і поручителем повинне застосовуватись положення ч. 1 ст. 544 ЦК України.


Ключові слова


перехід права, трансфер прав, порука, виконання робіт, надання послуг, цесія

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / Кузнєцова Н. С., Кот О. О., Боднар Т. В. [та ін.]; за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. 4-те вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2010. Т. 2. 1056 с.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Відом. Верхов. Ради України. 2003. №№ 40–44. Ст. 356 (із змінами).

Постанова Верховного Суду від 21.08.2018 р., судова справа №910/14144/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76262657 (дата звернення: 10.02.2020).