СУЧАСНИЙ СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Ольга Ніпіаліді, Олександра Васильчишин

Анотація


У статті досліджено сучасний стан охорони праці в Україні та основні світові тенденції в цьому напрямку. Розглянуто правове підґрунтя охорони та безпеки праці. Проведено порівняльний аналіз та запропоновано вектори розвитку в даній сфері. Запропоновано заходи покращення ситуації з охороною праці у нашій країні за допомогою інновацій.

Ключові слова


охорона праці, інновації, розвиток, стан, інноваційний розвиток, технології.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дембіцька С. В. Управління пізнавальною діяльністю студентів під час вивчення безпеки життєдіяльності шляхом впровадження методів проектного навчання. Педагогіка безпеки. 2016. № 1. С. 53-58.

Концепція реформування системи управління охороною праці в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 989-р. c. 19. URL: zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 14.02.2020).

Кобилянський О.В., Дембіцька С.В. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014. С. 310-315.

Нестерова Л., Лузан П., Манько В. Науково-методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників в умовах євроінтеграції. К.: ІПТО НАПН України. Педагогічна думка, 2012. 160 с.

Основи охорони праці: підручник / М. С. Одарченко, А. М. Одарченко, В. І. Степанов, Я. М. Черненко. Харків: Стиль-Издат, 2017. 334 с.

Охорона праці в Україні та за кордоном: система менеджменту охорони здоров’я та професійної безпеки. Охорона праці і пожежна безпека. 04.02.2020. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc= s&source=web&cd=1&ved (дата звернення: 14.02.2020).

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. №1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» (зі змінами). URL: zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 24.12.2019).

Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці»: закон України від 21.11.2002р. № 229-ІУ. URL: http://portal.rada.gov.ua (дата звернення: 14.02.2020).

Стан виробничого травматизму в країні. URL: https://www.sop.com.ua/article/952-stan-virobnichogo-travmatizmu-u-2018-rots# (дата звернення: 24.12.2019).

Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги: ДСТУ ОНSAS 18001:2010 [Чинний від 2011-01-01]. К.: Держспоживстандарт України, 2011. 20 с.

Севальнєв А. І. Оцінка професійного ризику порушення здоров'я працівників. Український журнал з проблем медицини праці. 2015. № 4. С. 62-68.

Цопа В. Принципи, структура та процес керування ризиками. Охорона праці. 2019. № 1. С.26-29.