ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE W NOWELIZACJI PRAWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – ROZWIĄZANIA NA TLE PRAWA POLSKIEGO I PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

Karolina Szelągowska

Анотація


Niniejszy artykuł omawia podstawowe założenia i funkcje sankcji administracyjnych ograniczając się do jednego jej rodzaju – sankcji finansowej. W opracowaniu kompleksowo przybliżono zasady postępowania w przedmiocie nakładania i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych uwzględniając przepisy polskiego Kodeksu postępowania administracyjnego, polskiej ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Warstwę teoretyczną opracowania wzbogacono poprzez zaprezentowanie wybranych rozstrzygnięć organów nadzorczych w przedmiocie nałożenia kary oraz sformułowanie postulatów de lege ferenda.


Ключові слова


administracyjne kary pieniężne, rozporządzenie o ochronie danych osobowych, prawo ochrony danych osobowych.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.). [in Polish].

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256). [in Polish].

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017, poz. 935). [in Polish].

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). [in Polish].

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 2019 poz. 730). [in Polish].

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. 2002 nr 100 poz. 908). [in Polish].

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). [in Polish].

Bielak-Jomaa, E. & Lubasz, D. (red.), RODO (2018). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz. Warszawa. [in Polish].

Błachucki, M. (2015). Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa. Warszawa. [in Polish].

Dmochowska, A. & Piotrowska, A. (2018). Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa. [in Polish].

Dmochowska, A. & Zadrożny, M. (2018). Unijna reforma ochrony danych osobowych. RODO w praktyce z uwzględnieniem: wytycznych GR Art. 29, ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. Warszawa. [in Polish].

Kaźmierczyk, S. & Pulka, Z. (red.) (1999). Wstęp do prawoznawstwa. Wrocław.

Litwiński, P. (red.) (2018). Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz. Warszawa. [in Polish].

Marcinkowski, B. (red.) (2019). Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, LEX. Warszawa. [in Polish].

Rot, H. (1998). Wstęp do nauk prawnych. Wrocław. [in Polish].

Sakowska-Baryło (red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa 2018. [in Polish].

Staniszewska, L. (2017). Administracyjne kary pieniężne, Studium z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego. Poznań. [in Polish].

Staniszewska, L. (2017). Dostosowanie administracyjnych kar pieniężnych do zasad demokratycznego państwa prawnego (w:) Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku, red. Gronkiewicz A., Ziółkowska A. Katowice. [in Polish].

Szumiło-Kulczyka, D., Czarnecki, P., Balcer, P. & Leszczyńska, A. (2016). Analiza obrazu normatywnego deliktów administracyjnych. Warszawa. [in Polish].

Szydło, M. (2003). Charakter i struktura prawna administracyjnych kar pieniężnych. Studia Prawnicze, 4. [in Polish].

Wincenciak, M. (2008). Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania. Warszawa. [in Polish].

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014, sygn. SK 6/12, LEX nr 1480663. [in Polish].

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2007, sygn. P 19/06, LEX nr 232287. [in Polish].

Wyrok NSA z dnia 10 marca 2010, sygn. I FSK 31/08, LEX nr 537191. [in Polish].

Wyrok NSA z dnia 2 marca 2016, sygn. II FSK 2474/15, LEX nr 2017629. [in Polish].

Grodecka, M.. 114 mln euro wyniosły kary za łamanie RODO. Urzędnicy dopiero się rozkręcają. Retreived from https://www.spidersweb.pl/2020/01/kary-za-lamanie-rodo.html [dostęp online: 2.02.2020]. [in Polish].

Ojczyk, J. Związek sportowy ukarany za ujawnienie danych sędziów. Retreived from https://www.prawo.pl/biznes/kara-pieniezna-za-naruszenie-rodo-uodo-ukaral-zwiazek-sportowy,416191.html [dostęp online: 13.02.2020]. [in Polish].

Szweda-Bednarek, P. Podsumowanie pierwszego półrocza obowiązywania RODO. Retreived from https://sp-legal.pl/podsumowanie-pierwszego-polrocza-obowiazywania-rodo/ [dostęp online:10.02.2020]. [in Polish].

Tomaszewska, J. & Cisoń-Kurdziel, A. Za naruszenie RODO słono się płaci. Mapa kar finansowych w Europie. Retreived from https://ssw.solutions/pl/za-naruszenie-rodo-slono-sie-placi-mapa-kar-finansowych-w-europie/ [dostęp online: 20.02.2020]. [in Polish].

Żakiewicz-Zborska, K. “Dr Edyta Bielak-Jomaa: Uwaga, to prawo dotyczy wszystkich”. Retreived from https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/dr-edyta-bielak-jomaa-uwaga-to-prawo-dotyczy-wszystkich,74946.html [dostęp online: 19.02.2020]. [in Polish].

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, druk 1183. Retreived from https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1183 [dostęp online: 24.02.2020]. [in Polish].

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych, druk 2410. Retreived from http://www.sejm.gov.pl/ [dostęp online: 24.02.2020]. [in Polish].

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, druk 3050. Retreived from https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3050 [dostęp online: 24.02.2020]. [in Polish].

Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych (“DPO”). Retreived from https://uodo.gov.pl/pl/10/7 [dostęp online: 12.01.2020]. [in Polish].

Stanowisko nr 16/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące zmian kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie wprowadzenia regulacji sankcji administracyjnych oraz zbiegu odpowiedzialności administracyjnej z odpowiedzialnością karną. Retreived from https://www.rpo.gov.pl/ [dostęp online:1.02.2020]. [in Polish].

“UODO wkrótce zacznie karać za nieprzestrzeganie RODO”. Retreived from https://www.prawo.pl/biznes/surowe-kary-za-nieprzestrzeganie-rodo-zapowiada-uodo,362680.html [dostęp online: 12.02.2020]. [in Polish].

“Prezes UODO nałożyła pierwszą karę pieniężną”. Retreived from https://uodo.gov.pl/pl/138/786 [dostęp online: 15.02.2020]. [in Polish].

“Pierwsze kary za nieprawidłowości w obszarze ochrony danych osobowych”. Retreived from https://lexdigital.pl/pierwsze-kary-rodo [dostęp online: 3.02.2020]. [in Polish].

“Prezes UODO nałożył pierwszą karę pieniężną na podmiot publiczny”. Retreived from https://uodo.gov.pl/pl/138/1240 [dostęp online: 20.02.2020]. [in Polish].

“Bielak–Jomaa: RODO to przede wszystkim ochrona prywatności, nie absurdy”. Retreived from https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1364012,uodo-rodo-to-przede-wszystkim-ochrona-prywatnosci-nie-absurdy.html [dostęp online:1.02.2020]. [in Polish].