ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРАЦІВНИКА МИТНОЇ СЛУЖБИ

Віталій Сімчук

Анотація


У статті проаналізовано наукові точки зору на поняття та змістовну характеристику адміністративно-правового статусу працівника митного органу, визначено критерії класифікації державних службовців залежно від владних повноважень на допоміжний персонал, спеціалістів, представників адміністративної влади, посадових осіб. Розвиваючи погляди науковців визначено поняття адміністративно-правового статусу працівника митної служби.


Ключові слова


посадова особа, митні органи, митна служба, правовий статус, адміністративно-правовий статус, державний службовець.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про утворення територіальних органів Державної митної служби: Постанова Кабінету Міністрів Ураїни від 02 жовтня 2019 р. № 858.

Теория государства и права: учебник для юридических вузов и факультетов / под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. М.: Издательская группа ИНФРА М – НОРМА, 1997. 570 с.

Мельник О.М. Сутність та особливості адміністративно-правового статусу працівника митної служби України. Європейські перспективи. 2014. №3. С. 88-92.

Большой юридический словарь / авт.-сост. : В.Н. Додонов и др.; Под ред. А.Я.Сухарева и др. Москва: Инфра М, 1998. 790 с

Чхиквадзе В.М. Гуманизм, мир, личность. Москва, 1981. 229 с.

Витрук М.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. М., 1979. 239 с.

Мельник О.М. Адміністративно-правовий статус посадової особи працівника митної служби України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2011. 213 с.

Ткачук О.І. Правовий статус посадових осіб працівників митної служби України: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. К., 2008. 21 с.

Адміністративне право України: підручник для юрид. вузів і фак. / За ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2000. 520 с.

Іллічов М.О. Адміністративно-правове становище посадової особи органів внутрішніх справ України: дис. … к.ю.н. : 12.00.07. К., 2002. 173 с.

Миний кодекс України: Закон України від 13 березня 2012 року

№ 4495-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 44-45. № 46-47, № 48. Ст. 552.

Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 38-39. Ст.288.

Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні: навч.-метод. посібник. К.: Ін Юре, 1999. 242 с.

Новоселов В.И. Правовое положение граждан в cоветском государственном управлении. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1976. 216 с.