НАУКОЗНАВЧА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Уляна Русанюк

Анотація


 

Стаття присвячена визначенню наукознавчої основи дослідження профілактики адміністративних правопорушень, які вчиняються посадовими особами органів публічного управління. У статті визначено, що ця основа сформована у єдності теоретичної, історіографічної, історичної компоненти розуміння проблеми. Особливу увагу присвячено питанню формування термінологічної основи розмежування ключових термінів «профілактика правопорушень у сфері власності», «запобігання вчиненню правопорушень», «попередження вчинення правопорушень». В статті присвячено увагу формуванню історичної ретроспективи становлення правового забезпечення профілактики правопорушень посадових осіб органів публічного управління, формуванню історіографічної основи дослідження.


Ключові слова


правопорушення, органи публічного управління, посадові особи, профілактика правопорушень, запобігання вчиненню правопорушень, попередження вчинення правопорушень.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України МВС України: Наказ Національної поліції України МВС України від 19.12.2017 № 1044. Офіційний вісник України. 2018. № 45. С. 116.

Про затвердження Положення про профілактику правопорушень, пов'язаних із здійсненням службової діяльності працівниками митної служби України Держмитслужба України: Наказ Державної митної служби України від 24.05.2004 № 380 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0875-04/print (дата звернення: 28.01.2020).

Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. Москва: Русский язык, 1986. 797 с.

Личенко І.О. Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування: навч. пос. Львів, 2011. 183 с.

Комарницька І. І. Профілактика адміністративних правопорушень у сфері власності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2016. 19 с.

Кантор Н. Ю. Адміністративно-правовий механізм запобігання правопорушенням у сфері економіки як основа забезпечення економічної стабільності держави. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2015. №824. С. 39-44.

Сафронов С. Профілактична діяльність слідчого органів внутрішніх справ України. Право України. 2002. № 2. С. 82–85.

Комарницька І.І. Профілактика адміністративних правопорушень у сфері власності: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2016. 198 с.

Нерсесян А. С. Розвиток нормативного регулювання протидії службовій злочинності в Україні. Часопис Київського університету права. 2013. № 1. С. 254-257.

Козаченко А. Відповідальність гласних і земських службовців за службові правопорушення. Вісник Академії правових наук України. 2009. № 3. С. 86-95.

Гончаренко В. Д., Рогожин А. Й., Святоцький О. Д. Хрестоматія з історії держави і права України. Том 2. Лютий 1917 р. 1996 р.: Навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак. Київ. 1997. 800 с.

Советское право в период Великой Отечественной войны: Уголовное право. Уголовный процесс. Ч. 2 / Исаев М.М., Карев Д.С., Утевский Б.С.; Под ред.: Голяков И.Т. Москва, 1948. 215 c.

Судебная практика в контексте принципов законности и права : сб. науч. тр. / редкол.: В.М. Хомич (гл. ред) [и др.]. Минск, 2006. C.163-173.

Анатольєва О.І. Правове регулювання боротьби з безпритульністю, бездоглядністю та правопорушеннями неповнолітніх в УСРР у 20-х роках ХХ століття: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 Київ, 2003. 20 с.

Манохин М. Советская государственная служба. Москва, 1966, 195 с.

Осипов П. П. Гуманистические основы предупреждения преступлений в социалистическом обществе. Правоведение. 1975. № 3. С. 87-95.

Оболенський О. Ю. Державна служба: навч. посібник. Київ, 2003. 344 с.

Нинюк І.І. Професіоналізм державних службовців: сутність, стан та особливості формування: автореф. дис... канд. наук. з держ. упр.: 25.00.03. Київ, 2005. 20 с.

Дрозд О. Узгодження норм адміністративного та трудового права у сфері правового регулювання проходження державної служби в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 11. С. 110-114.

Андрєєва О.Б. Діяльність органів внутрішніх справ по профілактиці правопорушень в сучасних умовах: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 1999. 17 с.

Бабакін В.М. Діяльність транспортної міліції в Україні щодо профілактики адміністративних правопорушень у сфері пасажирських та вантажних перевезень: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2009. 17 с.

Зінич В.М. Дільничний інспектор міліції як суб'єкт профілактики правопорушень: організаційно-правовий аспект: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2007. 20 с.