УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ ТА ПІДПРИЄМСТВ: ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ

Володимир Панченко

Анотація


У статті розглянуто складові державної інформаційної політики щодо забезпечення інформаційної безпеки країни і визначені основні напрямки діяльності органів державної влади у цій сфері. Проаналізовані внутрішні та зовнішні інформаційні загрози національній безпеці України та шляхи гарантування інформаційної безпеки країни. Інформаційна безпека розглядається як складова національної безпеки країни, а також як глобальна проблема захисту інформації, інформаційного простору, інформаційного суверенітету країни та інформаційного забезпечення прийняття урядових рішень.

Стаття присвячена огляду підходів до сутності загроз інформаційній безпеці та політико-правовому аналізу загроз інформаційній безпеці України на сучасному етапі. Загрози інформаційній безпеці аналізуються в контексті системи загроз національній безпеці.

На основі аналізу стану нормативно-правового регулювання інформаційної безпеки України визначено основні здобутки та недоліки у нормативно-правовому полі держави щодо забезпечення інформаційної безпеки.

Наведено визначення поняття інформаційної безпеки підприємства.

Виявлено основні цілі, завдання, принципи побудови та види загроз. На їх основні сформовано методичний підхід до формування системи інформаційної безпеки промислових підприємств.

На основі проведеного аналізу сучасних підходів до визначення сутності інформаційної безпеки, на основі узагальнення теоретичних положень та досвіду функціонування організацій запропоновано систему інформаційної безпеки підприємства розглядати як модель інформаційного протиборства з факторами внутрішнього та зовнішнього середовища.

Використання розробленого підходу в практиці господарювання промислових підприємств допоможе підвищити ефективність розробки, впровадження та використання системи інформаційної безпеки та запобігти системних або методичних помилок на кожному з етапів.


Ключові слова


інформаційна безпека держави, управління інформаційною безпекою, організаційно-правові засади інформаційної безпеки, інформаційні загрози, захист інформації підприємства.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Верескун М. В. Методичне забезпечення системи інформаційної безпеки промислових підприємств. Економiка i органiзацiя управлiння. 2014. № 1 (17). С. 54–60.

Ільницька У. Інформаційна безпека України: сучасні виклики, загрози та механізми протидії негативним інформаційно-психологічним впливам. Humanitarian vision. 2016. Vol. 2, Num. 1. С. 27–32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hv_2016_2_1_7 (дата звернення: 15.01.2020).

Концепція інформаційної безпеки України. URL: http://mip.gov.ua/files/banners/Final%20Проект%20концепції%20(Текст)%20-%2030.09.15.pdf (дата звернення: 15.01.2020).

Лужецький В. А., Кожухівський А. Д,, Войтович О. П. Основи інформаційної безпеки: навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ. 2013. 221 с.

Маркіна І. А., Дячков Д. Н. Основи формування системи менеджменту інформаційної безпеки підприємства. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2016. № 3(1). С. 80-88.

Нашинець-Наумова А. Ю. Інформаційна безпека: питання правового регулювання: монографія. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 168 с.

Низенко Е. І., Каленяк Е.І. Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва: навч. посіб. Київ: МАУП, 2006. 134 с.

Печенюк А. Особливості організації інформаційної безпеки сучасного підприємства. URL: http://sophus.at.ua/publ/2014_04_17_18_kampodilsk/sekcija_4_2014_04_17_18/osoblivosti_organizaciji_informacijnoji_bezpeki_suchasnogo_pidpriemstva/54-1-0-931 (дата звернення: 17.01.2020).

Правові засади інформаційної безпеки України: монографія / П. Д. Біленчук, Л. В. Борисова, І. М. Неклонський., В. О. Собина; за ред. П. Д. Біленчука. Харків: 2018. 289 с.

Сороківська О. А., Гевко Л.В, Інформаційна безпека підприємства : нові загрози та перспективи. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 2, т. 2. С. 32–35.

Степанов В. Ю. Інформаційна безпека як складова державної інформаційної політики. Державне будівництво. 2016. № 2. С. 19.

Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017 (дата звернення: 19.01.2020).