ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У ГАЛУЗІ ОСВІТИ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ

Назар Ногас

Анотація


З врахуванням напрацювань сучасної науки адміністративного права в даній статті висвітлюються основні форми державної політики в галузі освіти, їх суть та зміст. Здійснюються різні підходи до визначень «освіта», «державна освітня політика» в контексті подальшого реформування системи освіти України в цілому. Визначено напрямки та пропозиції щодо покращення якості в галузі національної  освіти.


Ключові слова


освіта, державна освітня політика, державне управління, правова політика, реформування освіти.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бондаренко В. А. Напрями підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання у контексті соціальних змін в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2015. № 1. С. 164-172.

Ващук Ю. О. Сутнісні аспекти правової політики. Форум права. 2014. №1. С. 67-71.

Валєєв Р. Г. Освітнє право України: навч. посіб. Луганськ: Луганськa правова фундація, 2011. 287 с.

Енциклопедія освіти. Академія педагогічних наук України / гол. ред. В. Г. Кремень. К.: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Красняков Є. В. Освітня політика як інструмент впливу держави на систему освіти. Шлях освіти. 2006. №4. С. 11-13.

Красняков Є. В. Роль колегії МОН України у формуванні та реалізації державної політики в галузі освіти. Рідна школа. 2007. № 1. С. 70-72.

Колодій І. С. Сучасні тенденції державної освітньої політики України. Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей ХІ науково-практичної конференції, 30 бер. – 4 квіт. 2015 р. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. С. 235-239.

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Glossary. OECD, 2010. URL: http://www.oecd.org/dataoecd/44/7/43642148.pdf (дата звернення: 25.02.2020).

Наливайко Л. П. Трансформація державної освітньої політики в Україні в умовах євроінтеграції. Право і суспільство. 2015. № 3. Ч. 3. С. 31-36.

Стасюк Г. Є. Сучасні тенденції розвитку державного управління освітою. Четвертий Український педагогічний конгрес: [зб. наук. пр.]. Львів: Сполом, 2014. С. 542-547.

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України від 25 червня 2013 р. № 344/2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (дата звернення: 26.02.2020).

Музика Л. А. До питання визначення сутності та ознак правової політики. Форум права. 2016. № 1. С. 202-206.

Парпан У. М. Вплив сучасних інноваційних технологій на розвиток освітнього середовища. Митна справа. 2011. № 6. Ч. 2. С. 616-620.

Парпан У. М., Хомишин І. Ю. Значення та вплив освітніх концепцій на становлення людини як особистості в сучасному освітньому просторі. Митна справа. 2011. № 5. Ч. 2. С. 69-73.

Петрашенко Д. Державна освітня політика України на сучасному етапі: цілі, складові, перспективи. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2013. № 6. С. 141-144.

Предборська І. М. Теоретико-методологічні проблеми трансформації української освіти. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Київ, 2001. Ч. 1. С. 116-120.

Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show /347/2002 (дата звернення: 27.02.2020).

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80 (дата звернення: 27.02.2020).

Тернавська В. М. Принципи сучасної правової політики України. Правова держава. 2018. № 32. С. 51-56.

Тицька Я. О. Державна політика у сфері освіти: правовий аспект. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. № 2. С. 55-60.

Україна зайняла 85-е місце у рейтингу конкурентоспроможності WEF серед 141 країни. URL: https://ukr.lb.ua/economics/2019/10/09/439319_ukraina_ zaynyala_85e_mistse_reytingu.html (дата звернення: 27.02.2020).

Шульга Н. Д. Сутнісні характеристики поняття «державна освітня політика». URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Shulga.pdf (дата звернення: 27.02.2020).

Щокін Р. Г. Мета і цілі державної політики у галузі освіти: сучасний стан бачення проблеми. Право. 2017. № 3. С. 41-46.