ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

Євген Неборський

Анотація


У статті досліджено методи діяльності суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері містобудування. Зазначено, що державна політика у сфері будівництва повинна мати повноцінний інструментарій.

Зроблено висновок, що серед найбільш досліджених методів правового регулювання властивих для різних галузей права визначають – імперативний та диспозитивний. Поряд із цим для сфери містобудування властиве широке використання суб’єктами адміністративно-правових відносин диспозитивного методу. Поряд з цим акцентовано увагу на поширеному застосуванні у практиці: імперативних, уповноважуючих, заохочувальних, рекомендаційних методів.

Виокремлено систему принципів діяльності суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері містобудування у вигляді двох блоків: а) загальні принципи; б) спеціальні принципи, які повинні бути визначені в будівельному законодавстві.


Ключові слова


суб’єкти, містобудування, принципи, методи, будівельна галузь, публічна адміністрація.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Резворович К. Р. Адміністративно-правове забезпечення реалізації державної політики у сфері будівництва: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2016. 194 с.

Курс адміністративного права України: підручник / за ред. О. В. Кузьменко. 3-тє вид., допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 904 с.

Методологія, що пов’язана із збиранням та використанням адміністративних даних. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/15277 (дата звернення: 10.12.2019).

Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 489.

Мещеряков В.В. Містобудування як складова управління територіальним розвитком міста. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2012. №9. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=469 (дата звернення: 12.12.2019).

Про регулювання містобудівної діяльності від 17 лютого 2011 року № 3038-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 34. Ст. 343.

Проект Містобудівельного кодексу України від 18 травня 2010 року №6400. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=6400&skl=7 (дата звернення: 14.12.2019).

Концепція публічного управління у сфері містобудівної діяльності: зб. аналіт. матеріалів. Київ, 2019. 369 с.

Резніченко В. О. Адміністративно-правові засади дозвільної діяльності у сфері містобудування: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2005. 198 с.

Семенко Б. М. Адміністративна відповідальність за правопорушення у галузі будівництва: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2011. 193 с.

Хряпинський А. П. Адміністративно-правові засади контрольнонаглядової діяльності у сфері містобудування: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Херсон, 2014. 198 с.