ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ігор Костяков

Анотація


У статті досліджено понятійно-категоріальний апарат та здійснено аналіз таких понять як «регулювання», «соціальне регулювання», «державне регулювання», «правове регулювання», «адміністративно-правове регулювання», «правовий вплив», «управління» та «державне управління». Запропоновано авторське бачення категорії адміністративно-правове регулювання охоронної діяльності, під якою слід розуміти цілеспрямований, нормативно-визначений, владно-організуючий вплив уповноважених державою суб’єктів (органів публічної влади), на суспільні відносини, що виникають під час здійснення охоронної діяльності, який здійснюється за допомогою заходів, що визначені нормами адміністративного права, з метою забезпечення, насамперед, охорони нормального функціонування держави та соціуму, а також прав, свобод та законних інтересів фізичних й юридичних осіб.


Ключові слова


державне регулювання, правове регулювання, адміністративно-правове регулювання, адміністративно-правове регулювання охоронної діяльності, охоронна діяльність.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Петришин О. Теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. Xарків: Право, 2014. 368 с.

Скакун О. Теорія права і держави: Підручник. 3-те видання. Київ: Алерта; ЦУП, 2011. 524 с.

Адміністративне право. Загальна частина. Ред. колегія: В. Авер'янов (голова). Київ: Видавництво «Юридична думка», 2004. 584 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови; уклад. і голов. ред. В. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. 1736 с.

Німко О. Адміністративно-правове регулювання державного молодіжного житлового кредитування: дис. канд. юр. наук 12.00.07. Київ. 2008. 174 с.

Рябченко О. Державне управління економікою України (адміністративно-правовий аспект): дис. д.ю.н.: 12.00.07. Xарків: 2000. 466 с.

Бурбика М. Адміністративне право України: навчальний посібник. Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. 358 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / Пер. з рос. Харків: Консум,. 2001. 656 с.

Адміністративне право України: підручник / за заг. ред. Ю. Битяка, В. Гаращука, В. Зуй. Харків: Право, 2010. 624 с.

Соловйов В. Поняття і сутність правового регулювання державного управління України. Університетські наукові записки. 2007. №3 (23). С. 27-33.

Галіцина Н. Адміністративно-правові засади процедури створення та функціонування товариств з обмеженою відповідальністю в Україні: автореф. дис. … канд. юрид.наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2010. 20 с.

Голяшкін О. Адміністративно-правове регулювання інноваційної діяльності в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2011. 20 с.

Минюк О. Адміністративно-правове регулювання біржової діяльності в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2010. 20 с.

Примаков К. Поняття та ознаки адміністративно-правового регулювання у сфері масової інформації в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 11. С. 145-150.

Корнійченко А. До питання визначення дефініції «адміністративно-правове регулювання запобігання булінгу в Україні». Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кременчук, 7–8 грудня 2019 року). Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2019. С. 67-69.

Козаченко Ю. Адміністративно-правове регулювання забезпечення прав пацієнта в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2016. 24 с.