ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ ЯК НОВИЙ ВИД ДОКАЗІВ У АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Мар’яна Вербіцька, Вікторія Ботвинник

Анотація


Стаття присвячена особливостям доказування за допомогою електронних доказів.. Особлива увага приділяється характеристиці електронних доказів відповідно до чинного законодавства. Висвітлюються основні проблеми, повязані із розумінням природи та застосуванням електронних доказів у адміністративному судочинстві. Акцентується увага на актуальності вказаної теми на даний час.


Ключові слова


адміністративне судочинство, докази, електронні докази, доказування, електронний документ, електронний цифровий підпис.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гаран О. В. Спеціальні ознаки електронних доказів у площині когнітивного консонансу. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. Правознавство. 2019. Т. 24. Вип. 1(34). С. 125-136.

Електронні докази та застосування останніх на практиці. 2018. URL: http://consultant.parus.ua/news-zakon?doc=.1DVG08090 (дата звернення: 1.02.2020).

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. № 851-15. Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. URL: http://zakon0.rada. gov.ua/laws/show/851-15 (дата звернення: 1.02.2020).

Найченко А. М. Електронні докази: реалії сьогодення. ДП "Видавничий дім "Персонал". Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. С.72-85.

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 15.12.2017. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 48. Ст. 436.

Пунченко А. Я. Електронні засоби доказування в адміністративному процесі. Грані права: ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 травня 2018 року). Одеса: Гельветика, 2018. С. 289-291.

Толкач С. А. Електронні докази як нова категорія адміністративного судочинства: проблеми визначення і правозастосування. Верховенство права очима правників-початківців: матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів (м. Одеса, 24 листопада 2018 р.). за ред. Г. О. Ульянової ; уклад.: Ю. Д. Батан, А. Д. Шкільнюк [та ін.]. Одеса: Гельветика, 2018. С. 129-131.