ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Тетяна Подковенко

Анотація


У статті через призму аксіологічних стандартів демократичного суспільства аналізується сучасний стан та динаміка злочинності в Україні. Визначено, що в умовах побудови правової держави проблеми захисту її громадян від злочинних посягань, а також протидії спробам криміналізації суспільства, нейтралізації негативних соціальних тенденцій набувають першочергового значення. У цьому контексті особливо гострими постають питання протидії злочинності, запобігання злочинам та іншим правопорушенням, профілактичної роботи з населенням. На основі сучасних уявлень про сутність злочинності визначено, що протидія злочинності та її різноманітним проявам є комплексною системою соціально-правових заходів, спрямованих на запобігання вчиненню кримінальних правопорушень та своєчасного реагування на їх вчинення. Досліджено проблеми детермінант злочинності в основних сферах суспільного життя (економічна, політична, правова, соціокультурна). 


Ключові слова


злочинність, протидія злочинності, аксіологічний аспект, права людини, загальнолюдські цінності.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бандурка О.М. Концепція програми попередження злочинів в Харківській області на 2010-2015 роки. Попередження злочинів суб’єктами оперативно-розшукової діяльності: Матеріали науково-практичної конференції (Харків, 17 грудня 2010 р.) Харків: ХНУВС, 2010. С. 9-13.

Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник / В.В.Голіна, Б. М. Головкін, М.Ю.Валуйська, О. В. Лисодєд та ін.; за ред. В.В.Голіни і Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2014. 514 с.

Курс кримінології: Загальна частина: підруч.: у 2 кн. / О. М. Джужа, П.П.Михайленко, О. Г. Кулик [та ін.]; за заг. ред. О. М. Джужи. Київ: Юрінком Інтер, 2001. 352 с.

Корягіна А. Запобігання злочинності як різновид соціально-профілактичної діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2016. №11. С. 191-196.

Нікітін Ю. В. Протидія злочинності в системі забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства: монографія. Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2009. 373 c.

Правова система України: історія, стан та перспективи: в 5 т. Т. 5. 2009. URL: http://www.aprnu.kharkiv.org/doc/Tom_5.pdf (дата звернення: 20.01.2020).

Конституція України 28 червня 1996 року. Редакція від 21.02.2019 року, підстава №2680-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 21.01.2020).

Кримінальний кодекс України. Закон України 5 квітня 2001 року №2341-III. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 20.01.2020).

Подковенко Т.О. Ціннісні аспекти права в контексті сучасного праворозуміння Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2013. Випуск 21. Частина І. Том 3. С. 252-255.

Wiak K. Człowiek w prawie karnym, [w:] Czakowska M., Kutta J. (red.), Człowiek w społeczeństwie i w prawie, Bydgoszcz 2013. S. 96-97.

Wróbel W., Zoll A. Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków, Wydawca: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2012, 606 s.

Aksjologiczne podstawy polskiego prawa karnego w perspektywie jego ewolucji. Redakcja naukowa Alicji Grześkowiak, Igora Zgolińskiego. Bydgoszcz, Copyright by Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, 2017. 168 s.

Головкін Б. М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання : монографія. Харків: Право, 2011. 440 с.

Minchenko S., Dzhuzha A. Wiktymologiczne zasady przeciwdziałania przestępstwom na Ukrainie. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje. 2018. № 32. С. 169-180.

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів. Закон України від 23 грудня 1993 року № 3781-XII. Редакція від 05.08.2018 року, підстава - 2509-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12 (дата звернення: 20.01.2020).

Averianov V. Praworządność i reforma ukraińskiego prawa administracyjnego. Prawnik. 2000, № 2.

Міщенко С.Г. Роль кримінальної юстиції в протидії злочинності: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2011. 19 с.

Бандурка О.М., Давиденко Л.М. Преступность в Украине: причины и противодействие: монографія. Х., 2003. 368 с.

Бандурка О.М., Литвинов О.М. Протидія злочинності та профілактика злочинів: монографія. Харків, 2011. 308 с.

Тимчук О.Л. Злочинність в Україні: сучасний стан, тенденції, детермінація. Вісник Запорізького національного університету. Серія: Юридичні науки. 2012. №2 (І). С. 223-231. URL: http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/1300/1/Tymchuk_%D0%A1rime_in_Ukraine.pdf (дата звернення: 22.01.2020).

Крук О. Країна, яка поборола корупцію. Персонал-плюс. 2009. 1-7 липня. №26 (328). URL: http://www.personal-plus.net/328/5090.html (дата звернення: 22.01.2020).

Лукашевич С.Ю. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності засу¬джених в місцях позбавлення волі : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. Xарків, 2001. 173 с.