ВИМОГИ ДО ПРАВОВИХ ДЕФІНІЦІЙ

Жанна Павленко, Діана Свистун

Анотація


В статті обґрунтовується значення й методологічне застосування теорії поняття в правознавстві. Здійснено аналіз питання практичного використання науки логіки в юридичних процесах, зокрема напрацьованих вітчизняними та зарубіжними фахівцями теоретичних підходів до формулювання дефініцій в праві та критеріїв коректності нормативних дефініцій. Розкрито актуальність та значущість приділення належної уваги цьому аспекту нормопроектувальної техніки. Показано, що ефективність правового регулювання багато в чому визначається рівнем дотримання логічних правил і законів при формулюванні дефініцій в нормативно-правових текстах, а ігнорування цих вимог може призвести до юридичних помилок і колізій різного роду. Сформульовано специфічні вимоги до дефініцій в праві, проаналізовано низку дефініцій юридичних понять із національного та міжнародного законодавства, які потребують доопрацювання. 


Ключові слова


логічні вимоги до дефініцій, правові дефініції, коректність дефініцій в праві, вимоги до законодавчих дефініцій, правотворча діяльність, нормопроектувальна техніка.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дашковська О. Правові дефініції як різновид нормативних приписів. Вісник «Загальні проблеми правової науки». 2012. №3 [70]. С. 16-23.

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей: Закон України від 29 жовтня 2019 р. №224-ІХ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/224-20 (дата звернення: 03.01.2020).

Про правила дорожнього руху: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. №1306 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF (дата звернення: 03.01.2020).

Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України: Наказ Міністерства юстиції України від 06 лютого 2017 р. №292/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0177-17 (дата звернення: 05.01.2020).

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення: 05.01.2020).

Покровський Й. О. Основні проблеми цивільного права. 7-е вид., Москва: Статут, 2016. 351 с.

Жеребкін В. Є. Логічний аналіз понять права: монографія. Київ: Вища школа, 1976. 150 с.

Порядок відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів цивільного захисту: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 23 лютого 2015 р. №197. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0290-15 (дата звернення: 07.01.2020).

Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 08 липня 2011 р. №3671-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17 (дата звернення: 07.01.2020).

Давидова І. В. Недійсність правочинів, укладених внаслідок помилки та обману: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2011. 20 с.

Войшвілло Є. К. Поняття як форма мислення: логіко-гносеологічний аналіз. Москва: Видавництво Московського університету, 1989. 240 с.

Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. №2755-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 08.01.2020).

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. №2210-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2210-14 (дата звернення: 08.01.2020).

Алексєєв С. С., Архіпов С. І., Корельський В. М. та ін. Теорія держави і права: підручник для юридичних вишів і факультетів / за ред. С. С. Алексєєва. Москва: Норма, 2004. 283 с.

Важна К. А. Проблеми реалізації відповідальності держави за геноцид в сучасному міжнародному праві. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). Ч.1. Київ: КНУКіМ, 2017. С. 365-376.

Гнатовський М. Удар по злочинах СРСР: що змінює рішення ЄСПЛ у справі про геноцид у Литві. Європейська правда. 21.03.2019. URL: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/03/21/7094191/ (дата звернення: 09.01.2020).

Кіпіані В. «Геноциди Сталіна». Як з українців робили радянських людей. Історична правда. 11.05.2011. URL: https://www.istpravda.com.ua/reviews/2011/05/11/38353/ (дата звернення: 09.01.2020).

Дорощук М. З. Законодавчі дефініції понять «спеціальність» та «спеціалізація» та їх використання у нормативному регулюванні кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я в Україні: теоретико-правовий аналіз. Молодий вчений. 2016. №12. С. 581-587.

Головний спеціаліст Хворостянкіна А. В. Дефініції в законодавчих текстах: питання теорії. Міністерство юстиції. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_6669 (дата звернення: 27.12.2019).