ЗАРОДЖЕННЯ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ (ХІХ-початок ХХ ст.): ПЕРЕДУМОВИ, ОСОБЛИВОСТІ, ПЕРСОНАЛІЇ, ПЕРІОДИКА

Оксана Гомотюк

Анотація


Визначено особливості та передумови розвитку історико-правової науки у звязку із заснуванням університетів на теренах України. Підкреслено, що для означеного періоду притаманний тісний зв'язок історико-правової науки з історією українського народу та його держави. Проаналізовано, що здебільшого перші розвідки з права визначали історію українського права як частину російського, сповідуючи принципи єдиного «общерусского» походження, не розглядаючи при цьому права українців на окремий історичний розвиток. Тому до основних завдань науки віднесено – відсепарування від російської концепції та польської, деідеалізація місіонерської ролі Австрії. Визначено роль університетських центрів та наукових товариств у розвитку історико-правової науки крізь призму аналізу внеску окремих вчених та виконання означених завдань. В академічному середовищі з´явилися перші українські наукові школи, перші наукові часописи, хоча університетським вченим доводилось утримувати баланс між тиском із-зовні та власними внутрішніми академічними цінностями й ідеалами. 


Ключові слова


історія, право, університети, наукові товариства, наукові часописи, курс лекцій, історико-правові дослідження.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Иконников В. С. Рецензия на «Последние времена казачества на правой стороне Днепра» В. Б. Антоновича. Университетские известия. 1870. №16. С. 5-8.

Грушевський М. З соціально-національних концепцій Антоновича. Україна. 1928. Кн. 5 (30). С. 12.

Антонович В. Про козацькі часи на Україні / Післям. М. Ф. Слабошпицького; комент. О. Д. Василюк та І. Б. Гирича. Київ: Дніпро, 1991. 238 с.

ЦДАВОУ Ф. 166. Народний Комісаріат Освіти УСРР (НКО УСРР). – Оп. 4. – Спр. 244. Матеріали про роботу Всеукраїнської Академії наук (статути, плани, доповіді, звіти, кошториси, доповідні записки, списки дійсних членів та співробітників, листування). Список наукових робітників 4 та 5-ї категорій по вузах України. 1924 р. (5 лютого 1924 р. – 23 березня 1926 р.). – 493 арк.

Зайцева З. Приват-доцентство і проблеми українознавства в університетських курсах на зламі ХІХ–ХХ ст. Четвертий конгрес україністів: Доп. та повідом. Історія. Одеса – Львів – Київ: Обереги, 2000. Ч. 2: ХХ ст. С. 158-159.

Линниченко И. Черты из истории сословий в Юго-Западной (Галицкой) Руси ХІV и ХV в., исследования. Москва, 1894. 246 с.

Боднарчук Т., Усенко Б. Линниченко Іван Андрійович. Юридична енциклопедія / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького / Ю. С. Шемчушенко (ред.). Київ: Вид-во Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2001. Т. 3. С. 475-476.

ЦДІАЛ України Ф. 401. Редакція журналу «Літературно-науковий вістник». 1897–1939 рр., м. Львів. Оп. 1. Спр. 94. Статті, рецензії, огляди й оповідання Назаріїва та інших авторів з прізвищами на букву «Н». 86 арк.

Боднарчук Т. Леонтович Федір Іванович. Юридична енциклопедія / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького / Ю.С.Шемчушенко (ред.). Київ: Вид-во Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана, 1998. Т. 3. С. 473-474.

Грушевський М. Нові розвідки з історії давньої Руси. Записки НТШ. Т. 18. С. 1-24.

Кордуба М. Розвідки д-ра Раймунда Фридриха Кайндля з етнографії руської. Записки НТШ. 1896. Т. 11. С. 1-10.

Чернівецький університет. Нарис / Ред. кол.: В. К. Боролюк (відп. ред.) та ін. Львів: Вища школа, Вид-во при Львів. держ. ун-ті, 1975. 192 с.

ЦДІАЛ України Ф. 401. Редакція журналу «Літературно-науковий вістник». 1897–1939 рр., м. Львів. Оп. 1. Спр. 70. Статті, рецензії й огляди західноукраїнського історика Крип’якевича І. 1904–1913. 352 арк.

Коцур А. Українська історична думка та формування центрів українознавства Наддніпрянщини в І-їй половині ХІХ ст. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Тернопіль: Вид-во Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2002. Вип. І. С. 159-167.

Пронштейн А., Данилевский И. Вопросы теории и методики исторического исследования: Учеб. пособ. для вузов по спец. «История». Москва: Высшая школа, 1986. 207 с.

Крип’якевич І. Українська історіографія XVІ–XVІІІ в. Львів: Наклад Філософічної громади, 1923. 150 с.

Тимошик М. Видавнича діяльність Київської археографічної комісії. Київська старовина. 2002. № 5 С. 80-87.

Гончарук П. Участь кирило-мефодіївців у діяльності Київської Тимчасової комісії для розгляду давніх актів. Київська старовина. 1995. № 6. С. 71-76.

Наріжний С. Історичне Товариство Нестора Літописця в Києві. Український історик. 1975. № 1-2. С. 29-44.

Грушевський М. Розвиток українських досліджень у ХІХ столітті і вияви у них основних питань українознавства. Український історик. 1989. Т. 26. Числа 1-3 (101-103). С. 82-91.

Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа / Передм. М. І. Жулинського. К.: Довіра, 1992. 140 с.

Сірополко С. Історія освіти в Україні / Укр. Вільний Ун-т; Друзі т-ва ім. І. Ващенка Київ: Наукова думка, 2001. 912 с.

Торжественное собрание Одесского общества любителей истории и древностей (4. 02. 1840 г.). Одесса, 1840. 60 с.

Барвинский В. Труды Д. И. Багалия по истории Малороссии. Сборник Харьковского историко-филологического общества. Харьков, 1911. Т. ХХ.

Василенко Н. К истории малорусской историографии и малорусского общественного строя. Киевская старина. 1894. № 11. С. 264-266.

Грушевський М. В двадцять п’яті роковини смерти Ол. М. Лазаревського. Кілька слів про його наукову спадщину та її дослідження. Україна. 1927. Кн. 4. С. 3-17.

Kwartalnik hystorichny / Pod red. O. Balzera. 1893. Rocz. VІІ. S. V-VІ.

Герасимчук В. Михайло Грушевський як історіограф України. Записки НТШ. Львів, 1922. Т. СХХХІІІ. С. 1-26.

Грушевський М. Вступний виклад з давньої історії Русі, виголошений у Львівському університеті 30 вересня 1894 р. Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; Гол. ред. П. Сохань. Львів: Світ, 2002. Т. 1. С. 135-149.

Грушевський М. З нагоди 150-ї книги «Записок». Записки НТШ. 1929. Т. 150. С. 1-3.

Кульчицька Т. Періодичні та серійні видання Наукового товариства ім. Шевченка (1885–1939): Анотований покажчик: НТШ у Львові; Комісія бібліографії і книгознавства. Львів, 1990. 101 с.

Українське наукове товариство в Києві та історична секція при Всеукраїнській Академії наук у рр. 1914–1923. Україна. 1924. Кн. 4. С. 181-223.

Левицький О. Невінчані шлюби на Україні в ХVІ–ХVІІ ст. Записки УНТ. 1908. Кн. 3. С. 149-159.

Левицький О. Церковні справи на Запорожжу. Записки УНТ. 1912. Кн. Х. С. 49-76.

Стадник М. Гадяцька унія. Записки УНТ. 1910. Кн. VІІ. С. 65–86; Кн. VІІІ. С. 5-40.