Діяльність національної поліції щодо захисту прав і свобод людини: сучасний стан, проблеми та перспективи в Україні

Андрій Федчишин

Анотація


 

Стаття присвячена дослідженню прав і свобод людини й громадянина в Україні. Визначено роль Національної поліції України щодо здійснення захисту прав і свобод людини. Встановлено, що забезпечення прав і свобод людини відноситься до пріоритетних напрямків та є стратегічною метою діяльності Національної поліції України. Досліджено нормативно-правові засади діяльності правоохоронного органу. Проаналізовано основні інструменти, які застосовує Національна поліція України, для недопущення порушень прав громадян. Зазначено, що реформування системи правоохоронних органів позитивно вплинуло на процес звернень громадян до державних органів за допомогою. Внесено авторські пропозиції щодо питання покращення взаємодії між правоохоронними органами та українським суспільством.


Ключові слова


Національна поліція, система захисту прав людини, права й свободи громадян, механізм забезпечення прав і свобод людини та громадянина, поліція, реформа.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України: Основний Закон від 28.06.1996. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua (дата звернення: 23.10.2019).

Закон України «Про національну поліцію»: Закон України від 02.07.2015 №580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення: 24.10.2019).

Гладкова Є. О. Малиновська Т. М. Дотримання працівниками Національної поліції міжнародних стандартів у забезпеченні прав і свобод людини. Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства: матеріали міжнародної наук.-практ. конференції (м. Дніпропетровськ, Україна, 25-26 листопада 2016 р.). Дніпропетровськ, 2016. С. 48-52.

Глуховеря В. А. Адміністративна діяльність Національної поліції: навч. посібник. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 248 с.

Денисюк Д. С. Принципи діяльності національної поліції України: теорія та практика реалізації. Митна справа. 2015. № 5. С. 63-68.

Кононець В. П., Циб І. С. Національна поліція, як основний суб’єкт забезпечення охорони прав і свобод людини. Юридичний вісник. 2016. № 3. С. 73 -78.

Размєтаєва Ю. С. Доктрина та практика захисту прав людини: навчальний посібник. Київ: ФОП Голембовська О.О., 2018. 364 с.

Сокуренка В. В. Управління органами національної поліції України: підручник. Харків: Стильна типографія, 2017. 580 с.

Хольвінська О. Я. Місце і роль поліції у механізмі забезпечення права людини і громадянина в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 845. С. 439-442.

Швець Д. В. Захист прав і свобод людини та громадянина – пріоритет діяльності Національної поліції України. Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: тези доп. круглого столу (м. Харків, 27 жовт. 2017 р.). Харків, 2017. С. 13-16.