CТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ (ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Ольга Паславська

Анотація


Паславська О. Становлення та розвиток волонтерського руху в Україні (історико-правове дослідження).

 

Проведено історико-правове дослідження становлення, розвитку та статусу волонтерського руху в Україні, під яким розуміється благодійна, гуманістична діяльність, яка здійснюється фізичними особами без заробітної платні і спрямована на соціальну допомогу певним верствам населення, розвиток добробуту та процвітання суспільства.

 

Паславская О.Становление и развитие волонтерского движения в Украине (историко-правовое исследование).

 

Проведено историко-правовое исследование становления, развития и статуса волонтерского движения в Украине, под которым следует понимать благотворительную, гуманитарную деятельность, которая проводится физическими лицами без зарплаты и направлена на социальную помощь определённым группам населения, развитие благополучия и процветание общества.

 

Paslavska O. The formation  and development of the volunteer movement in Ukraine (historical and legal research).

 

The article analyzes the historical and legal research of establishment, development and status of volunteering in Ukraine, which refers to charity, humanistic activities carried out by individuals without wages and aimed at social assistance to certain groups of the population, development and prosperity of society.


Ключові слова


волонтери; волонтерський Рух; благодійна діяльність; неприбутковість; безкорислива допомога.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Загальна декларація прав людини 1948 р. К. : Либідь, 2004. – 339 с.

Міжнародна конвенція про права дитини 1989 р. К. : Либідь, 2003. – 415 с.

Загальна декларація волонтерів, прийнята на ХІ конгресі Міжнародної асоціації волонтерів // Права людини: навч. посіб. К. : Просвіта, 2002. – С. 67–80.

Закон України «Про волонтерську діяльність» № 3236-VI від 19 квітня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3236-17.

Закон України «Про громадські об’єднання» № 4572-VI від 22 березня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4572-17.

Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» № 5073-VI від 5 липня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5073-17.

Лях Т. Волонтерство як суспільний феномен / Т. Л. Лях // Проблеми педагогічних технологій: зб. наук.пр. / Волинський державний університет імені Лесі Українки. – Луцьк : Волинський академічний дім, 2004. – Вип. 3–4. – С.139–144.

Волонтерство. Порадник для організатора волонтерського руху / укл. Т. Лях, авт. кол. : О. Безпалько, Н. Заверіко, І. Зверева, Н.Зімовець та ін. – К. : ВГЦ «Волонтер», 2001.

Волонтерська служба недержавної організації соціальної сфери. 36. – К. : БТ «Джерело», 2000.

Азгагі М. Громадські організації повинні спрацювати з громадами / М. Азгагі. // Громадські Організації. – 1999. – №4. – С. 27–28.

І. Звєрєва. Волонтерський рух: досвід, проблеми, перспективи: робочі матеріали семінару. (Київ,24–30 жовт. 2000 р.).

Бидерман К. Координация работы добровольцев и менеджмент волонтерских программ в Великобритании / К. Бидерман. – СПб : Русско-Немецкий обмен, 1999. – 31 с.

Волонтерство у публічній бібліотеці: метод. поради / Упр. культури, туризму і курортів Хмельн. облдержадмін.; ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький, 2012. – 16 с.

Крапівіна Г. Світовий волонтерський рух: стан і статус / Г. Крапівіна // Вісник економічної науки України. – 2012 – № 1. – С.73–76.

Neil M. Maher, Nature’s New Deal: The Civilian Conservation Corps and the Roots of the American Environmental Movement. New York: Oxford University Press, 2008. – 328 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://global.oup.com/academic/product/natures-new-deal-9780195306019.

Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів / за заг. ред. А. Капської. – К., 2000.

World giving index 2014. A global view of giving trends. November 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.cafonline.org/pdf/CAF_WGI2014_Report_1555AWEBFinal.pdf.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unian.net/ukr/news/news-462928.html 12.

Звіт дослідження «Волонтерський рух в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gfk.com/ua/news-and-events/news/pages/report.aspx 17.

32,5 % українців особисто переказали свої кошти на рахунки української армії. Селяни відзначились вищою доброчинністю, аніж міські жителі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dif.org.ua/ua/commentaries/sociologist_view/32anizh-miski-zhiteli.htm.

База перевірених організацій та волонтерів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://4army.com.ua/.

Воїни добра. Георгій Тука. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://life.pravda.com.ua/person/2014/09/18/180486/.

Три історії про те, як українці озброюють українську армію. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://life.pravda.com.ua/person/2014/07/11/174797/.

The 2013 CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ttp://www.ngo.ee/sites/default/fles/fles/+E&E%202013%20CSOSI20Full%20Report.

pdf.

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» №1706-VII від 20 жовтня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52046.

Аналіз закону України «Про волонтерську діяльність». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://civil-rada.in.ua/?p=860.

Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження ...» № 413 від 20 серпня 2014 р.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF#n33 33.