Значення європейської системи захисту прав людини для українського суспільства

Ярослав Мартинюк

Анотація


 

Стаття присвячена висвітленню особливостей європейської системи захисту прав людини. Встановлено, що європейська система захисту прав людини включає дві основні групи міжнародно-правових засобів: міжнародно-правові акти (документи) та міжнародні органи, які здійснюють захист цих прав. У першій групі найважливіше значення має Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод і протоколи до неї. Основним міжнародним органом в європейській системі захисту прав людини є, безсумнівно, Європейський суд з прав людини. Правові позиції, що обґрунтовані у рішеннях ЄСПЛ, є невід’ємними від Конвенції і мають важливе значення не тільки для сторін у справі, але відіграють велику роль і у формуванні й розвитку механізмів захисту прав людини.


Ключові слова


права людини, захист прав, міжнародно-правові засоби захисту прав людини, європейська система захисту прав людини, Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ЄСПЛ

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кравчук М. В. Теорія держави і права (опорні конспекти): навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. 3-тє вид., змін. і доп. Тернопіль, ТНЕУ, 2019. 524 с.

Про приєднання України до Статуту Ради Європи: Закон України № 398/95-ВР від 31.10.1995. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/398/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 12.10.2019).

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 13.10.2019).

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/995_015 (дата звернення: 12.10.2019).

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення: 15.10.2019).

Луцький І. М., Луцький А. І., Калинюк І. М. Організаційно-правовий аспект захисту прав людини у системі права ЄС. Економіка та держава. 2009. №4. С. 77–79.

Європейська соціальна хартія від 03.09.1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062 (дата звернення: 16.10.2019).

Федорова А. Л., Кушинська Л. А. Україна та Рада Європи: здобутки та перспективи у контексті завершення головування України у Комітеті міністрів Ради Європи. Європейське право. (Додаток до журналу «Право України»). 2012. №1. С.120–132.

План дій України на 2018–2021 роки, ухвалений Комітетом міністрів Ради Європи 21 лютого 2018 року (CM/Del/Dec(2018)1308/2.1bisc). URL: https://rm.coe.int/coe–action–plan–for–ukraine–2018–2021–ukr/1680925bec (дата звернення: 19.10.2019).

Буткевич О. Застосування практики та виконання Україною рішень Європейського Суду з прав людини (Policy Paper). Лабораторія законодавчих ініціатив. Листопад 2017. 28 с. URL: https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Propozicii_Politiki_ECHR.pdf (дата звернення: 19.10.2019).

План дій України на 2018–2021 роки, ухвалений Комітетом міністрів Ради міністрів Ради Європи. Європейське право. (Додаток до журналу «Право України»). 2012. №1. С.120–132.

Роль ЄСПЛ у забезпеченні належного та ефективного механізму захисту прав людини в Україні. Юридична газета online. Серпень 2019 року. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/rol-espl-u-zabezpechenni-nalezhnogo-ta-efektivnogo-mehanizmu-zahistu-prav-lyudini-v-ukrayini.html (дата звернення: 22.10.2019).

Пучка О. В. В Киеве пообщались о применении практики Европейского суда по правам человека в правовой системе Украины. URL: http://pravotoday.in.ua/ru/press–cenrt/news/news–4588 (дата звернення: 22.10.2019).

Співробітництво між Україною та Радою Європи. Постійне представництво України при Раді Європи: портал МЗС України. URL: https://coe.mfa.gov.ua/posolstvo/2554-cooperation (дата звернення: 23.10.2019).

Буткевич В. Г. Основні джерела права Ради Європи. Коментар. Зібрання актів Європейського права. Рада Європи. Київ: Ред. Жур. «Право України», 2012. Вип. 1–2: Рада Європи/ упор. Федорова А.Л., за заг. ред. В.Г. Буткевича. 2012. 616 с.

Конституція України від 28.06.1996. Редакція від 21.02.2019. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96–%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 19.10.2019).

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України № 3477-IV від 23.02.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477–15 (дата звернення: 19.10.2019).

Райхель Ю. Почему чиновники Украины плюют на решения Европейского суда. Газета «ДЕНЬ». 23.01.2013. URL: http://cripo.com.ua/?sect_id=2&aid=149407 (дата звернення: 24.10.2019).

18 Шуміло І. А. Міжнародна система захисту прав людини: навч. посіб. Київ: ФОП Голембовська О. О., 2018. 168 с.