Інформаційно-правові відносини в органах юстиції

Володимир Кусмарцев

Анотація


Стаття присвячується проблемним аспектам правової охорони інформаційних правовідносин в цілому та трансформації інформаційних відносин. Також у статті здійснюється дослідження інформаційно правової діяльності органів виконавчої влади, а саме органів юстиції. Проаналізовано  наукові публікації щодо даної тематики. Запропоновано певні підходи для  покращення законодавства у сфері інформації.  Розглядається питання інтеграції інформаційних правовідносин, зокрема значення та завдання інформаційних правовідносин в органах державної влади. 


Ключові слова


інформація, інформаційні правовідносини, органи юстиції, реформування законодавства, суб’єкти інформаційних правовідносин.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Арістова І. В. Становлення науки «інформаційне право»: питання методології (частина друга). Публічне право. 2016. № 3. С. 102-110. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2016_3_16 (дата зверненняя: 15.10.2019).

Про внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних» : закон України від 23 лют. 2012 р. № 4452-VI. Офіційний вісник України. 2012. № 97. Ст. 3899.

Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції : закон України від 16 жовт. 2012 р. № 5450-VI. Офіційний вісник України. 2013. №58. Ст. 2105.

Коваленко Л. П. Теоретичні проблеми інформаційного права України. Харків: Право, 2012. 247 с.

Концепція галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції та інших установ судової системи. Державна Судова Адміністрація України. URL: http://court.gov.ua/ userfiles/concept.pdf (дата звернення: 18.11.2019).

Копилов В. А. Информационное право: учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. Москва: Юрист, 2002. 512 с

Кушакова-Костицька Н. В. Електронне правосуддя: українські реалії та зарубіжний досвід. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С.103-109.

Сидоренко О. Інформаційні ресурси як об’єкт інформаційних правовідносин. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 4. С. 173-182.

Солончук І. В. Інформаційні правовідносини в контексті цивільного судочинства. Інформація і право. №1(24)/2018. С. 164-173

Хуторян Н. М. Пенсійні правовідносини в Україні: монографія [Н. М. Хуторян, Я. В. Сімутіна, М. П. Стадник та ін.]; відп. ред. Н. М. Хуторян, Я. В. Сімутіна. Київ: Юрид. думка, 2013. 276 с.