Цивільно-правова сутність кредитних відносин в Україні

Надія Гнат

Анотація


 У статті здійснюється дослідження поняття кредитного договору з позиції науки цивільного права.  Надано теоретико-правову характеристику кредитних відносин в Україні, виокремлено їх основні ознаки. У ході дослідження здійснено практико-порівняльний аналіз договорів кредиту та позики, виокремлено їх спільні та відмінні риси. Визначено відповідальність кожної сторони за порушення кредитних зобов'язань.


Ключові слова


: кредит, позика, кредитні зобов'язання, кредитор, боржник.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Байбак О. І. Правова характеристика кредитного договору. Господарський суд Луганської області. URL: https://lg.arbitr.gov.ua/sud5014/4673456/204747 (дата звернення: 20.11.2019).

Бандурка А.М., Глушенко В.В. Деньги и кредит: Учебник. Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2003. 480 с.

Витрянский В. В. Категории «кредит» и «кредитные правоотношения» в гражданском праве. Хозяйство и право. 2004. № 9. С. 3-18.

Оплачко Л. Правове забезпечення ролі кредиту в формуванні ринкової економіки України. Право України. 2003. № 9. С. 61-64.

Тупицька Є.О. Теоретико-правовий аналіз кредитних та позикових правовідносин. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2013. № 22. С. 291-294

Цивільний кодекс України: прийнятий 16 січня 2003 р. № 435-ІV ( з подальшими змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2003. №40–44.

Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар за заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. Київ: Правова єдність, 2007. 1140 с.