Правовий статус сторін договору страхування цивільно-правової відповідальності

Юлія Білецька

Анотація


У статті проаналізовано особливості правового статусу сторін договору страхування цивільно-правової відповідальності.Незважаючи на певну врегульованість відносин договору страхування цивільно-правової відповідальності діючим законодавством, все ж наявні прогалини, що перешкоджають учасникам у захисті своїх майнових прав та інтересів.  Одним із питань, що потребують доопрацювання як на законодавчому, та і на науковому рівнях є питання врегулювання правового статусу сторін договору страхування цивільно-правової відповідальності. Тому метою даної наукової статті виступає висвітлення основних правта обов’язків сторін договору страхування. Проаналізовано, що договір страхування є правовим засобом, що опосередковує процес надання страхової послуги страховиком страхувальникові. А також зроблено наступний висновок, що у даних правовідносинах права та обов’язки сторін перебувають у постійній динаміці та взаємозв’язку: правам страховика кореспондують обов’язки страхувальника, та навпаки.


Ключові слова


страховик, страхувальник, договір страхування, цивільно-правова відповідальність, страхове відшкодування, страховий ризик, страховий випадок, права та обов’язки.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Никифорак В.М. Договір страхування відповідальності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2002. 19 с.

Міловська Н. Права та обов’язки страховика в договорах страхування. Юридична Україна. 2015. № 7-8. С. 41-46.

Страховое право: учебник / под ред. В. В. Шахова, В. Н. Григорьева, А. П. Архипова. Москва: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2008. 335 с.

Цивільне право України. Особлива частина / за ред. О. В. Дзери. Київ: Юрінком Інтер, 2010. 1176 с.

Цивільне право України: Академічний курс: у 2-х т. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. Т. 2 . Особлива частина. Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. 520 с.

Міловська Н.В. Правовий статус вигодонабувача за договором страхування цивільної відповідальності. Приватне право і підприємництво. 2017. Вип. 17. С. 116-121.

Судова практика розгляду цивільних справ, що виникають з договорів страхування: Лист Верховного Суду України від 19 липня 2011 року.