Процесуальні аспекти показань свідків як джерела доказів

Ніна Рогатинська, Ольга Вербовецька

Анотація


В статті розглядаються особливості показань свідків як джерела доказів у процесуальному аспекті. Розглядається питання місця показань свідків серед інших джерел доказів. Звернено увагу на особливості допиту малолітніх та неповнолітніх свідків з метою отримання правдивих показань, процесуальний статус свідка, а також на порядок оцінки показань свідка як достовірних, допустимих і достатніх доказів.


Ключові слова


докази, джерела доказів, показання, показання свідків, оцінка показань свідків, допит свідків

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Задерейко С. Ю. Поняття та властивості показань свідка як джерела доказів. Правове регулювання економіки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Навч.-наук. ін-т «Юридич. ін-т»; [редкол.: А. М. Колодій (голов. ред.) та ін.]. Київ : КНЕУ, 2018. № 17. С. 209-217.

Король В. В., Садова Т. В. Показання як джерело доказів у кримінальному провадженні. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 3. С. 428-434.

Кунтій А. І. Тактика допиту неповнолітнього свідка під час розслідування умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. 2013. Вип. 3. С. 386-393.

Лозинська Ю. І. Засоби з’ясування достовірності показань свідка у кримінальному провадженні. Університетські наукові записки. 2018. № 1. С. 101-112.

Лушпієнко В. Оцінка показань свідка судом у кримінальному процесі України. Національний юридичний журнал: теорія і практика. 2017. № 2 (24). С. 200-202.

Острійчук О. П. Місце показань в системі процесуальних джерел доказів. Часопис Київського університету права. 2013. № 3. С. 319-322.

Павлюк Н. В. Проблеми підготовки до допиту неповнолітніх під час досудового розслідування. Питання боротьби зі злочинністю. 2013. Вип. 25. С. 186-196.

Банах С. В., Рогатинська Н. З., Сарахман А. М. Кримінальний процес: підруч. Тернопіль: Екон. думка ТНЕУ, 2016. 264 с.

Рогатинська Н. З., Мудрак Р. М. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи. Право і суспільство. 2014. № 5. С. 333-338.

Слінько С. В. Процесуальний статус свідка у кримінальному процесі. Форум права. 2012. № 1. С. 878-882.

Федорів І. Я. Показання як джерело доказів у кримінальному провадженні. Право і суспільство. 2014. № 4. С. 301-307.

Шило О. Г. Загальна характеристика показань як процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні. Вісник кримінального судочинства. 2015. №1. С. 151-156.

Шульга А. О. Морально-етичні основи допиту малолітніх свідків. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2012. №1. С. 276-283.