ДЕРЖАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УГВР – ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ВЕРХОВНОГО ОРГАНУ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ 40-50 рр. XX СТОЛІТТЯ (ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС)

Василь Ухач

Анотація


Ухач В. Державотворча діяльність УГВР – всеукраїнського верховного органу національно-визвольної боротьби 40–50 років XX століття (історіографічний дискурс) .

 

Здійснено сучасний історіографічний аналіз окремих наукових питань діяльності підпільного українського парламенту: розкрито стан розробки заявленої наукової теми; проаналізовано передумови та причини постання УГВР як всеукраїнської репрезентативної інституції; досліджено діяльність Ініціативного комітету з підготовки першого Великого Збору УГВР та прийнятих Збором програмних документів; висвітлено практичну діяльність УГВР. Визначено перелік питань, що потребують подальших наукових досліджень.

 

Ухач В. Государственная деятельность УГВР – всеукраинского верховного органа национально-освободительной борьбы 40–50 гг. XX века (историографический дискурс).

 

Осуществлен современный историографический анализ отдельных научных вопросов деятельности подпольного украинского парламента: раскрыто состояние научной разработки представленной темы; проанализировано предпосылки, причины создания УГВР как всеукраинской репрезентативной институции; исследовано деятельность Инициативного комитета с подготовки Большого Сбора УГВР и принятых Сбором программных документов; освещена практическая деятельность УГВР. Определен перечень вопросов требующих дальнейших научных исследований.

 

 Uhach V.The state creation activity of the – Ukrainian supreme body of the national liberation struggle in 40th–50th years of the XXth  century (historiographic discourse).

 

The article the state of development scientific themes, the attempts of periodization and institutionalization are revealed. Internal and external factors (preconditions, causes), necessitated the emergence of the UHVR as a Ukrainian representative institutions are analyzed. Activities of the Initiative Committee for organizing of the First Great Meeting of the UHVR are investigated. Progress of the First Great Meeting of the UHVR and its program documents are defined.Practical activities of the underground Ukrainian Parliament are analyzed.

The author argues that, firstly, the leadership of the belligerent Ukraine at the stage of the struggle for independence took the basis for the development of public administration system one of the basic principles of democracy – separation of power into three branches. Despite the military conditions, it was the decisive step of abandoning elements of the authoritarianism and revealed the basic principles of the future state-legal structure of independent Ukraine. Second, «the ideology of the UHVR was the result of a synthesis of all Ukrainian political reflections», combining disparate political parties and organizations standing on the platform of independence of Ukraine. Thirdly, the legal framework of the UHVR represented a qualitatively new and higher stage of development Ukrainian liberation movement, which absorbed the achievements of previous stages. «Tymchazovii ustrii», «Universal», «Platformfa» UHVR became «a landmark phenomena of formation and development the concept of Ukrainian national state».

 


Ключові слова


Українська Головна Визвольна Рада; «Тимчасовий устрій»; «Універсал»; «Платформа»; ОУН(б); УПА; сучасна історіографія.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Боднар В. Сучасна українська історіографія: підсумки і виклики / В. Боднар // Історіографічні дослідження в Україні : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 25. – С. 95 – 112.

Мороз В. Історія створення і діяльності Української Головної Визвольної Ради / В. Мороз // Визвольний шлях. – 2004. – Кн. 7. – С. 68–106.

До початків діяльності Української Головної Визвольної Ради / В. Мороз. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : dspacen.buv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/65011/15-Moroz.pdf?seduense=1.

Бойко І. Центральні органи підпільного апарату в Україні періоду Другої світової війни / І. Бойко. – Рогатин, 1993. – 69 с.

Киричук Ю. До питання утворення УГВР: Українське державотворення: уроки, проблеми, перспективи: матеріали наук.-практ. конф. (Львів 22 листоп. 2001 р.) / відп. ред. Я. Малик; НАН України, Інститут етнонаціональний і політичних досліджень, Львівський філіал Української Академії управління при Президентові України. – Львів ; 2001. – Ч. 1. – С. 119–122.

Осьмак Н. Дорога до батька / Н. Осьмак. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forum.ottawa-litopys.org/documents/dos0201_u.htm.

Панченко О. Микола Лебедь (Життя. Діяльність. Державно-правові погляди). – Лохвиця: «Кобеляки», 2001.

Панченко О. Українська Головна Визвольна Рада. ЗП УГВР – ГС ЗС УГВР – Середовище УГВР (документи, інформації, словник імен) / О. Панченко. – Гадяч : Гадяч, 2001. – 415 с.

О. Панченко. Українська Головна Визвольна Рада / О. Панченко. – Лохвиця. 2000. – 255 с.

Панченко О. Українська Головна Визвольна Рада – підпільний український парламент. Слово з нагоди 70-річчя УГВР / О. Панченко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.galychyna.if.ua/articles/detail/ukrajinska-golovna-vizvolna-rada-pidpilnii-ukraji/.

Патриляк І. К. «Перемога або смерть»: український визвольний рух у 1939–1960-х рр. / Центр досліджень визвольного руху. – Львів : Часопис, 2012. – 512 с.

Патриляк І. К., Боровик М. А. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. – Ніжин : Вид. ПП Лисенко М. М., 2010. – 590 с.

Русначенко А. Перший Великий Збір УГВР та його місце в українській революції / А. Русначенко. – К. : [Українська видавнича спілка], 2009. – 364 с.

Русначенко А. Розумом і серцем. Українська суспільно-політична думка 1940–1980-х років / А. Русначенко. – К. : КМ Academia, 1999. – 324 с;

Боляновський А. До питання про політичну стратегію українського визвольного підпілля в 1944 році / А. Боляновський // Галичина. – 2008. – № 14. – С. 329–342.

Посівнич М. Роман Шухевич (1907–1950): біографічний нарис / М. Посівнич // Визвольний Шлях. – 2004. – Кн. 3. – С. 48–53.

Саламін Д. Зовнішньополітичні орієнтації УГВР (1943-1954 рр.) / Д. Саламін. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/66552/11-Salamin.

pdf?sequence=1.

Терлюк І. Я. Створення Української Головної Визвольної Ради (УГВР) та програмні політико-правові засади її діяльності / І. Я. Терлюк // Історія держави і права України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/1018040645578/pravo/jrganizatsiya_ukrayinskih_natsionalistiv_oun_

politichna_organizatsiya_struturi_ukrayinskogo_povstanskogo;

Тищик Б. Становлення української державності на західноукраїнських землях напередодні і в роки Другої світової війни (1937–1945 рр.) / Б. Тищик. – Тріада Плюс, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – 92 с.

Тимчишин Я. Український підпільний парламент та уряд на Львівщині 1944 року // [Електронний ресурс] / Я. Тимчишин // Режим доступу : http: /toloka.to/t60151.

Тимчишин Я. Український підпільний парламент та уряд на Львівщині 1944 року / Я. Тимчишин. – Львів : Тріада Плюс, 2004. – 50 с.

Ухач В. З. Історія держави і права України [конспекти лекцій]: навч. посіб. / В. З. Ухач. – Тернопіль : Вектор, 2011. – 378 с.

Літопис УПА. – Торонто : Вид-во «Літопис УПА», 1980. – Т. 8. – 319 с.

Літопис УПА. – Торонто : Вид-во «Літопис УПА», 1982. – Т. 9. – 535 с.

Літопис УПА – Торонто : Вид-во «Літопис УПА», 1984. – Т. 10.

Українська Головна Визвольна Рада: документи, офіційні публікації, матеріали. – Кн. 3, 1949–1952. – 435 с.

Літопис УПА зібр. Є. Тендера: ред. П. Й. Потічний. – Торонто; Львів : Вид-во «Літопис УПА», 2001. – Т. 26.

Українська Головна Визвольна Рада: документи, офіційні публікації, матеріали: документи і спогади. – Кн. 4. – 658 с.

Українська Головна Визвольна Рада в світлі постанов Великих Зборів та інших документів з діяльності 1944–1951 рр. : зб. документів бібліотеки українського підпільника, 1956, – Ч. 3. – 355 с.

Мороз В. Історія створення і діяльності Української Головної Визвольної Ради / В. Мороз // Визвольний шлях. – 2004. – Кн. 7. – С. 68–106.

Українська Головна Визвольна Рада: 1944-2004: статті, документи. – К., 2004.

Уряд нескорених (до 60-річчя УГВР): Всеукр. матеріали наук. конференція (Острог, 2004): Острозька академія, 2004.

На місці створення підпільного парламенту пройшов круглий стіл «УГВР і сьогодення» (15 липня 2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrpohliad.org/news/na-mistsi-stvorennya-pidpil-nogo-parlamentu-projshov-krugly-j-stil-ugvr-i-s-ogodennya.html.

Киричук Ю. До питання утворення УГВР: матеріали наук.-практ. конф. (Львів, 22 листоп. 2001 р.) / відп. ред. Я. Малик // НАН України, Інститут етнонаціональний і політичних досліджень, Львівський філіал Української Академії управління при Президентові України. – Львів : 2001. – Ч. 1, – С. 119–122.

Дмитрук В. Г. Вони боролися за волю України: моногр. / В. Г. Дмитрук. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2007. – 1027 с.

Патриляк І. К., Боровик М. А. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. – Ніжин : вид. ПП Лисенко М. М., 2010. – 590 с.

Стасюк О. Український визвольний рух середини ХХ століття в контексті українського державотворення [Електронний ресурс] /О. Стасюк. – Режим доступу : irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis.../cgiir-bis_64.exe?....

Тищик Б. Становлення української державності на західноукраїнських землях напередодні і в роки Другої світової війни (1937–1945 рр.). / Б. Тищик. – Тріада Плюс, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2006. – 92 с.

Боляновський А. До питання про політичну стратегію українського визвольного підпілля в 1944 році / А. Боляновський, 2008. – № 14. – С. 329–342.

Пагіря О. Створення та діяльність Української Головної Визвольної Ради, 1943-1954 рр. [Електронний ресурс] / О. Пагіря – Режим доступу : http://territoryterror.org.ua/uk/publications/details/?newsid=420.

Тимчишин Я. Український підпільний парламент та уряд на Львівщині 1944 року / Я. Тимчишин. – Львів : Тріада Плюс, 2004. – 50 с.

Русначенко А. Перший Великий Збір УГВР та його місце в українській революції / А. Русначенко. – К. : Українська видавнича спілка, 2009. – 364 с.

Патриляк І. К. Перемога або смерть: український визвольний рух у 1939–1960-х рр. / Центр досліджень визвольного руху. – Львів : Часопис, 2012. – 512 с.

Пагіря О. Створення та діяльність Української Головної Визвольної Ради, 1943–1954 рр. [Електронний ресурс] / О. Пагіря. – Режим доступу : http://territoryterror.org.ua/uk/publications/details/?newsid=420.

Мороз В. Історія створення і діяльності Української Головної Визвольної Ради / В. Мороз // Визвольний шлях. – 2004. – Кн. 7. – С. 68–106.

Каліберда Ю. Ю., Федько А. В., Федько Ю. І., Шелест І. І. Українська Головна Визвольна Рада та її роль у боротьбі українського народу за незалежність у 1940-1950 роках / [Електронний ресурс]. Ю. Ю. Каліберда, А. В. Федько, Ю. І. Федько І. І Шелест. – Режим доступу : http:/www.rusnauka.com/10_NPE_2008/istoria/29982doc.htm.

Патриляк І. Проблема державності в ідеологічних концепціях і програмових документах українських націоналістів у роки Другої світової війни / І. Патриляк // Воєнно-історичний меридіан. Електрон. наук. жур. – Вип. 1 / Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.», Інститут історії України. – К., 2013. – С. 124.

Бутко С. В. Спроба формування системного управління українським національно-визвольним рухом у 1943–1944 рр.: матеріали наук.-практ. конф. «Розумовські зустрічі» (Чернігів, 28 листопада 2012 року) / Сіверський інститут регіональних досліджень; Інститут законодавства Верховної Ради України. – Сіверський центр післядипломної освіти, 2012. – С. 152.

Ідзьо В. Українська Повстанська Армія – згідно свідчень німецьких та радянських архівів : наук. вид. – Львів; Вид. Ун-ту «Львівський Ставропігіон», 2015. – С. 60.

Андрусяк Т. Г. Українська Головна Визвольна Рада та її роль в українському національному державотворенні (До 70-річчя утворення УГВР) / Т. Г. Андрусяк. [«Політико-правова ідеологія українського національного державотворення: проблеми формування та еволюції (історико-теоретичний вимір)»]: матеріали Третьої Всеукр. наук. Інтернет-конф. / Наук. конф. – Вип. 3 / ІНПП НУ «Львівська політехніка». – Львів : ІНПП НУ «Львівська політехніка», 2014. – С. 67.

Боляновський А. До питання про політичну стратегію українського визвольного підпілля в 1944 році / А. Боляновський // Галичина. – 2008. – № 14. – С. 332.

Патриляк І. К. «Перемога або смерть»: український визвольний рух у 1939–1960-х рр. / Центр досліджень визвольного руху. – Львів : Часопис, 2012. – 512 с.

Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни 1939–1945 рр.: моногр. / за заг. ред. М. Л. Головко. – К. : Олан, 2004. – С. 599.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.