Поняття та особливості інформації як теоретичної категорії

Сергій Банах

Анотація


Розглянуто трансформацію тлумачення терміну «інформація» як теоретичної категорії з позиції різноманітних галузей знань, його особливості та зміст. Особливу увагу приділено узагальненню та систематизації різних наукових підходів до визначення поняття «інформація». Проаналізовано та здійснено класифікацію поняття «правова інформація». Означено пріоритетність уніфікації поняття «інформація» в українському законодавстві.


Ключові слова


інформація, категорія, правова інформація, інформаційні відносини, інформаційне суспільство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Брижко В.М. До гносеології категорії «інформація». Інформація і право. 2011. № 2 (2). С. 13-20.

Schroeder M. Spór o pojęcie informacji. Studia Metodologiczne. 2015. №34. S.11-36.

Демченко С. Підходи до змісту поняття «інформація»: кібернетичний, філософський, правовий. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2016. № 1/2 (17) С.35-38.

Shannon C. E. Mathematical Theory of Communication. Reprinted with corrections from The Bell System Technical Journal. 1948. Vol. 27, pp. 379-423. URL:http://www.math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf. Last accessed: 02.12.2019).

Shannon C.E. Collected Papers. New York: IEEE Press,1993. 924 p.

Lubański M. O pojęciu informacji. Studia Philosophiae Christianae. 1974. № 10/1, S.73-99.

Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650.

Харенко О.В. Поняття «інформація» в юридичній науці та законодавстві України. Часопис Київського університету права. 2014. № 3. С. 119-134.

Цивільний Кодекс України : Закон України від 16.01.03 р. № 435-ІV; із змінами. URL: http://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення: 02.12.2019).

Яриш О. М. Ознаки інформації як об’єкта цивільних прав. Приватне право і підприємництво. 2014. Вип. 13.С. 100-103.

Бєлєвцева В.В. Теоретико-правові підходи до визначення поняття «інформація» через інформаційні правовідносини. Інформація і право. 2015. № 3(15). С.5-10.

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. № 2210-IІІ : офіц.. текст: за станом на 02 грудня 2019 року. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 12. Ст. 64.

Про телекомунікації : Закон України від 18 листопада 2003 р. № 1280-IV: офіц. текст: за станом на 02 грудня 2019 року. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 12. Ст. 155.

Kłodawski М. Pojęcie informacji w naukach teoretycznoprawnych. Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego. 2012. S. 379-389.

Саржан С.Л., Правова інформація як властивість юридичних фактів. Правова інформатика. 2013. 4(40). C.35-41.