Zakaz dyskryminacji w polskim Kodeksie pracy – nowe przepisy prawne

Krystyna Ziółkowska

Анотація


Artykuł dotyczy problemu dyskryminacji w miejscu pracy. Przedstawiono definicję dyskryminacji w przepisach polskiego Kodeksu pracy, jej rodzaje oraz możliwość uzyskania odszkodowania. Autor podsumowuje zmiany dotyczące nowych przepisów zagadnień dyskryminacyjnych w miejscu pracy, które weszły do Kodeksu pracy. Opracowanie zawiera orzeczenia Sadu Najwyższego oraz doktryny z prawa pracy.


Ключові слова


dyskryminacja, zakład pracy, kodeks pracy, pracownik, odszkodowanie

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bolesta, A. (2019). Komentarz do art. 183a k.p. (w:) K. Walczak (red.), Komentarz do Kodeksu Pracy, wyd. 29, C.H. Beck [in Polish].

Florek, L., (red.) (2009). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa [in Polish].

Lewandowski, M. (2013). Ochrona pracownika przed dyskryminacją w polskim prawie pracy, cz. I, Edukacja Prawnicza, 5 [in Polish].

Sobczyk, A. (2015). Mobbing a przeciwdziałanie mobbingowi. Dyskryminacja a przeciwdziałanie dyskryminacji, Monitor Prawa Pracy, 4 [in Polish].

Szabłowska, M. (2012). Kontraktowa odpowiedzialność pracodawcy za molestowanie seksualne w miejscu lub w związku z pracą, Monitor Prawa Pracy, 6 [in Polish].

Zwolińska, K. (2015). Tworzenie modelu idealnego kandydata do pracy a naruszenie zakazu dyskryminacji, Monitor Prawa Pracy, 8 [in Polish].

Korus, P. (2018). Komentarz do art. 183a k.p. (w:) A. Sobczyk (red.), Komentarz do Kodeksu Pracy, wyd. 4, C.H. Beck [in Polish].

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3.12.2009 r., II 148/09, Legalis [in Polish].

Neumann, E. (2007). Dyskryminacja w prawie pracy, Monitor Prawniczy, 6 [in Polish].

Barzycka-Banaszczyk, M. (2017). Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy, wyd. C.H. Beck [in Polish].

Pacian, A, Daniluk-Jarmoniuk, A. (2012). Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia jako problem prawny i społeczny, Roczniki Nauk Prawnych, XXII, 3 [in Polish].

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3.06.2014 r., III PK 126/13, Legalis [in Polish]

Szewczyk, H. (2014). Prawne pojęcie molestowania seksualnego w zatrudnieniu (w świetle art. 183a § 6 KP). Państwo i Prawo, 11 [in Polish].

Wójczyk, M. (2016). Zakaz dyskryminacji w prawie pracy. Rozważania porównawcze de lege lata i de lege ferenda na gruncie polskich i brytyjskich przepisów antydyskryminacyjnych, wyd. C.H. Beck [in Polish].

Muszyński, M. (2018). Ponad 700 zł. O tyle więcej średnio zarabia Polak w porównaniu z Polką, Forbes [in Polish].

Filip, D. (2018). Mobbing i molestowanie w miejscu pracy, jak nie przekroczyć cienkiej granicy. HR Business Partner [in Polish].