Нормативно-правова складова механізму правового регулювання зобов’язальних відносин з множинністю суб’єктів

Валентина Слома

Анотація


Для чіткого та збалансованого функціонування будь-якої системи відносин необхідним є її належне правове регулювання. Стаття присвячена характеристиці нормативно-правової складової механізму правового регулювання зобов’язальних відносин з множинністю суб’єктів. Автором вказано, що регулювання зобов’язальних відносин з множинністю суб’єктів може здійснюватись на нормативному та договореному рівнях. Основним джерелом правового регулювання даних відносин є ЦК України. Разом з тим, у статті вказується, що ЦК України містить значну кількість відсильних норм. Також автором зазначається, що норми зобов’язального права, які регулюють відносини з ускладненням суб’єктного складу, містяться як в інших нормативних актах, що входять до складу цивільного законодавства, так й у нормативних актах інших галузей законодавства. Зроблено висновок, що норми, за допомогою яких здійснюється регулювання зобов’язальних відносин з множинністю суб’єктів, спрямовані на забезпечення захисту інтересів їх учасників. 


Ключові слова


зобов’язання з множинністю суб’єктів, правове регулювання, механізм правового регулювання, акти законодавства, Цивільний кодекс України.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Булаевский Б.А. Отраслевые особенности правовых презумпций. Пермский конгресс ученых-юристов: тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. (г. Пермь, Перм. ун-т, 22 октября 2010 г.). Пермь, 2010. С. 185-187. URL: http://permcongress.com/content/k1.pdf (дата звернення: 12.11.2019).

Голубєва Н.Ю. Зобов’язання у цивільному праві України: методологічні засади правового регулювання: монографія. Одеса: Фенікс, 2013. 642 с.

Гриняк А.Б. Особливості договірного регулювання відносин з надання послуг в підприємницькій діяльності. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2015. № 1 (34). С. 115-120.

Ермолаев С.Н. Множественность лиц в гражданском праве: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Краснодар, 2014. 186 с.

Кельман М.С. Теорія права. Навч. посібник. Тернопіль: Поліграфіст, 1998. 382 с.

Коструба А.В. Юридичні факти в механізмі правоприпинення цивільних відносин: монографія. Київ: Ін Юре, 2014. 376 с.

Кривицький Ю.В. Механізм правового регулювання в сучасній теорії права. Часопис Київського університету права. 2009. № 4. С. 74-79.

Мазур В.В. Механізм цивільно-правового регулювання: теоретико-методологічний аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2016. Випуск 36. Т. І. С. 108-113.

Пленюк М.Д. Поняття та ознаки юридичних фактів у доктрині зобов’язального права. Приватне право і підприємництво. 2017. №17. С. 121-126. URL: http://ppp-journal.kiev.ua/archive/2017/17/29.pdf (дата звернення: 13.11.2019).

Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2009. 36 с.

Яворська О.С. Договірні зобов’язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти: монографія. Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. 384 с.