Товариство з обмеженою відповідальністю як юридична особа приватного права: окремі теоретико-правові питання

Ростислав Лукашов

Анотація


У статті надається теоретико-правове поняття товариства з обмеженою відповідальністю як одного із видів юридичних осіб приватного права. Здійснено аналіз сучасного законодавства, яке регулює діяльність господарських товариств. Проаналізовано позицію вчених-цивілістів щодо виокремлення та класифікації ознак товариства з обмеженою відповідальністю. Досліджено порядок функціонування товариств з позиції  Господарського кодексу та Цивільного кодексу. Надано правову характеристику основним положенням законодавства України у сфері регулювання діяльності юридичних осіб приватного права.


Ключові слова


юридична особа, товариство з обмеженою відповідальністю, підприємницька діяльність, статут, статутний капітал.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Зозуляк О. Непідприємницькі юридичні особи як суб’єкти цивільного права: монографія. Тернопіль: Підручники і посібники, 2017. 432 с.

Баранова С.В. Особливості функціонування товариства з обмеженою відповідальністю в Україні. Культура народов Причерноморья. 2012. № 222. С. 28-30.

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 6 лютого 2018 р. № 2275-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19 (дата звернення: 10.11.2019).

Зеліско А.В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як суб’єкти цивільних правовідносин: монографія. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2016. 445 с.

Суб’єкти цивільного права / Я. М. Шевченко, І. М. Кучеренко, М. В. Венецька та ін..; за заг. ред. Я. М. Шевченко. Харків: Харків юридичний, 2009. 632 с.

Борисова В. І. До проблеми сутності юридичної особи. Еволюція цивільного законодавства : проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 29-30 квітня 2004 р.). Київ: Академія правових наук України; НДІ приватного права і підприємництва, НДІ інтелектуальної власності, Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, 2004. С. 122-125.

Спасибо-Фатєєва І. В. Деякі роздуми про юридичні особи та їх організаційно-правові форми. Цивілістика: на шляху формування доктрин: вибр. наук. пр. Харків: Золоті сторінки, 2012. С. 250-257.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 12.11.2019).

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-ІV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 12.11.2019).

Скакун О.Ф. Актуальні питання термінології законодавства. Методологічні проблеми правової науки: матеріали міжн. наук. конф. Харків: Право, 2003. С. 102-105.

Клочко М.І. Юридична термінологія: поняття, особливості. Державне будівництво та місцеве самоврядування. Харків: Право, 2009. Вип. 18. С. 148-154.

Янчук І.А. Юридична термінологія: моделі застосування. Приватне право і підприємництво. 2013. Випуск 12. С. 32-36.

Харитонов Є. О. Вступ до цивільного права України: навч. посібник. Київ: Істина, 2006. 288 с.

Кравчук В. М. Соціально-правова природа юридичної особи: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Львів, 2000. 187 с.

Зеліско А. В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як суб’єкти цивільних правовідносин: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2017. 571с.

Амброзяк Н. Закон про ТОВ: що вам треба зробити? Податки та бухгалтерський облік. 2018. № 34. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/april/issue-34/article-36099.html (дата звернення: 15.11.2019).

Сороченко А.В. Підстави набуття корпоративних прав та момент виникнення корпоративних правовідносин за законодавством України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2012. Вип. 94. С. 83-86.

Перелигіна-Ковальчук Г.С. Виділ ТОВ та ТДВ за новим законом: правові й організаційні аспекти. Agronews. Головні аграрні новини. URL: https://agronews.ua/node/96766 (дата звернення: 12.11.2019).

Смішко О. Статут ТОВ по-новому. LIGA. Blogs. URL: https://blog.liga.net/user/asmishko/article/30950 (дата звернення: 16.11.2019).

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» – нові можливості для бізнесу! AEQUO. URL: https://aequo.ua/content/news/files/aequo_new_llc_law_faq_ukr_18_may_2018_1529330736_ua.pdf (дата звернення: 15.11.2019).