Правове регулювання права власності на лісові угіддя та об’єкти рослинного світу

Ольга Зигрій, Юлія Ковальчук, Тетяна Кондрат

Анотація


У статті звернено увагу на правову базу регулювання правовідносин з приводу власності на лісові угіддя та об’єкти рослинного світу. На основі чинного законодавства та юридичної літератури проведено комплексний аналіз підстав набуття права власності на досліджувані об’єкти. Дано правову характеристику особливостям реалізації цього права. Проаналізовано співвідношення норм чинного земельного та лісового законодавства. Наведено різні погляди на це питання, розглянуто відповідні нормативні акти, обговорено різні шляхи реформування та оцінено їх перспективи. Проведено урізноманітнення сучасної структури власності на ліси, яка фактично є виключно державною. Подано особливість створення комунального сектору як оптимального варіанту. Обґрунтовано та запропоновано внесення низки змін до законодавчих актів з метою надання лісових угідь у комунальну власність. 

Ключові слова


лісові угіддя, рослинний світ, представники рослинного світу, право власності на лісові угіддя, об’єкти рослинного світу.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андрейцев В. І. Екологічне право: курс лекцій в схемах; заг. ч. Київ: Вентурі, 1996. 218 с.

Гетьман А. Проблеми кодифікації законодавства про рослинний світ: деякі міркування (коментар до Закону України «Про рос¬линний світ»). Вісн. Акад. прав. наук України. 1999. № 3. С. 103-109.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», від 06.09.2012 р., № 5245-VI . Відом. Верхов. Ради України. 2013. № 36. Ст. 472.

Закон України «Про місцеве самоврядування», від 21.05.1997 р., № 280/97-ВР. Відом. Верхов. Ради України. 1997. № 24. ст. 170.

Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», від 21.12.2010 р., № 2818-VI. Офіц. вісн. України. 2010. № 3. Ст. 158.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», від 25.06.1991 р., № 1264-ХІІ. Відом. Верхов. Ради України. 1991. № 41. Ст. 546.

Закон України «Про природно-заповідний фонд», від 16.06.1992 р., № 2456-XII. Відом. Верхов. Ради України. 1992. № 34. ст. 502.

Закон України «Про розмежування земель державної та комунальної власності», від 05.02.2004 р., № 14-57-IV. Відом. Верхов. Ради України. 2004. № 35. Ст. 411.

Закон України «Про рослинний світ» № 591-ХІV від 09.04.1999 р. Відом. Верхов. Ради України. 1999. № 22-23. ст. 198.

Земельний кодекс України: науково-практичний коментар / Г. М. Беженар, Е. С. Бердніков, Л. О. Бондар та ін.; за ред.: А. П. Гетьмана, М. В. Шульги. 4-е вид., доп. Харків: Одіссей, 2008. 624 с

Конституційний договір між Верховною Радою і Президентом України про основні начала організації і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України вiд 08.06.1995 р., № 1к/95-ВР. Відом. Верхов. Ради України. 1995. № 18. Ст. 133.

Конституція України, від 28 червня 1996 р. Відом. Верхов. Ради України. 1996. № 30. ст. 141.

Кулинич П. Ф. Право власності на природні ресурси. Екологічне право України : акад. курс : підруч. Київ: Юрид. думка, 2005. Розд. 4. С. 67-92.

Кулинич П. Ф. Тенденції розвитку права власності на землю в сільському господарстві. Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві: моногр. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2001. Розд. 3. С. 59-101.

Лісовий кодекс України. Від 21.01.1994 р., № 3852-XII. Відом. Верхов. Ради України. 1994. № 17. Ст. 99.

Малышева Н. Р. Гармонизация экологического законодательства в Европе: моногр. Київ, 1996. 233 с.

Науково-практичний коментар Лісового кодексу України, за ред. Г. І. Балюк. Київ: Юрінком Інтер, 2009. 368 с.

Непийвода В. П. Правове регулювання суспільних відносин щодо лісів у контексті сталого розвитку: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук: 12.00.06. К., 2006. 22 с.

Носік В. В. Право власності на землю Українського народу: моногр. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 544 с.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Зелену книгу України». №1286 від 29.08.2002 р.

Постанова Кабі¬нету Міністрів України «Про роз¬межування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)», від 05.11.1991 р., № 311.

Про затвердження тимчасового порядку розмежування земель права державної і комунальної власності: Пост. КМУ від 01.08.2002 р., № 1482. Офіційний вісник України. 2002. № 31. Ст. 1482.

Шемшу¬ченко Ю. С. В центрі уваги відділення – проблеми екологічного, господарського, аграрного та земельного права. Вісн. Акад. прав. наук України. 2003. № 2/3. С. 521-534.

Юрчишин Н. Г. Реалізація права приватної власності на ліси : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.06. Київ, 2009. 18 с.