До питання про критерії класифікації джерел сімейного права

Володимир Ватрас

Анотація


Наукова стаття присвячена дослідженню на основі правової доктрини основних критеріїв класифікації джерел у сімейному праві. Автор виділяє наступні критерії для класифікації джерел сімейного права: відповідно до правової традиції виникнення та існування джерел права; відповідно до ієрархії в сімейному законодавстві України; відповідно до предмету правового регулювання; залежно від суб’єкта прийняття; залежно від дії у просторі; залежно від юридичної сили та від місця в системі джерел права; залежно від первинності виникнення; за змістом. Крім того, виділено види джерел сімейного права залежно від кожного із критеріїв, а також обґрунтовано виділення відповідних критеріїв та віднесення джерел сімейного права до відповідного виду.


Ключові слова


джерела сімейного права, правові приписи, правові позиції, соціальні джерела, формально-юридичні джерела.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Вопленко Н. Н. Источники и формы права: учебное пособие. Волгоград: Издательство ВолгГУ, 2004. 102 с.

Теорія держави і права: Навч.пос. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков та ін. Київ: Юрінком Інтер, 2003. 368 с.

Загальна теорія держави та права: Навч. посіб. / За ред. В. В. Копєйчикова. Київ: Юрінком 1997. 185 с.

Пархоменко Н. М. Джерела права: теоретико-методологічні засади: дис. … докт.юр.наук. 12.00.01 теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Київ, 2009. 442 с.

Ватрас В. А. До питання про визначення поняття «джерела сімейного права» у теорії сімейного права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2019. Випуск 57. Том 1. С. 66-70.

Рожнов А. П. Нетрадиционные источники права в правовой системе. Вестник Волгоградского государственного университета. 2001. Серия 5. Выпуск 4. C. 33-34.

Джуринський О. В. Джерела господарського права України: дис. … канд.юр.наук. 12.00.04. Господарське право, господарсько-процесуальне право. Київ, 2016. 238 с.

Тополевський Р. Б. Системні зв'язки юридичних джерел права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». Харків, 2004. 19 с.

Иванюк О. А. Источник права: проблема определения. Журнал российского права. 2007. URL: http://www/juristlib.ru/book_3040.html (дата звернення: 5.12.2019).

Мельник А.С. Основні та доповнюючі джерела українського права. Актуальні проблеми держави і права. 2013. № 69. С. 67-77.

Майданик Р. А. Джерела цивільного права України: поняття, система, види. Право України. 2013. № 5. С. 294-309.

Зивс Л. С. Источники права. Москва: Наука, 1981. 237 с.