Практична реалізація принципів – складових верховенства права у цивільно-правових відносинах

Наталія Бутрин-Бока, Лілія Паращук

Анотація


У статті висвітлено принцип верховенства права як основоположний принцип правотворчості та правозастосування, в тому числі у сфері цивільних правовідносин. Розглянуто особливості реалізації принципів – складових принципу верховенства права у окремих інститутах цивільного права. Розкрито їх зміст, цінність для ефективного забезпечення і захисту прав та інтересів суб’єктів цивільних правовідносин. Досліджено ряд проблемних питань практичного застосування принципів субсидіарності, пропорційності, народного суверенітету, правової визначеності у цивільному законодавстві.


Ключові слова


принцип, верховенство права, цивільні правовідносини, пропорційність, народний суверенітет, субсидіарність, правова визначеність, право, рівність.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Луспеник Д. Верховенство права – «новий» старий принцип цивільного судочинства: співвідношення із принципом законності. Право України. 2017. № 8. С. 9-20.

Контрольный список вопросов для оценки соблюдения верховенства права. Принято на 106-м пленарном заседании Венецианской комиссии 11-12 марта 2016 г. Венеция. 60 с. URL: www.venice.coe.int (дата звернення: 12.10.2019).

Шевчук С.В. Принцип субсидіарності у діяльності Європейського Суду з прав людини та необхідність узгодження судової практики. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/9624/Shevchuk%2082-89.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 14.10.2019).

Opinion on the Constitution of Ukraine, adopted by the Commission at its 30th plenary meeting in Venice, on 7–8 March 1997. URL: http://www.venice.coe.in t/docs/1997/CDL&INF(1997)002&e.pdf (дата звернення: 18.10.2019).

Opinion on the Constitutional Situation in Ukraine adopted by the Venice Commission at its 85th Plenary Session, Venice (17–18 December 2010). URL: http://www.venice.венеcoe.int/docs/2010/CDL&AD(2010)044&e.pdf (дата звернення: 12.10.2019).

Майданик Р. Принцип пропорційності (співрозмірності) в цивільному праві України: поняття, межі, умови застосування. Юридична Україна: правовий часопис. 2009. № 11/12 (83/84). С. 47-55.

Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 20 березня 1952р.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535 (дата звернення: 15.10.2019).

Бем М.В. Особливості застосування статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. URL: http://unba.org.ua/assets/uploads/news/post-relis/2015.03.23-04.03.18-mat8.pdf (дата звернення: 16.10.2019).

Case of Yordanova and others v. Bulgaria from April 24, 2012. Application no. 25446/06. URL: https://adsdatabase.ohchr.org/.../CASE%20OF%20YORDAN (дата звернення: 14.10.2019).

Філософія права: навч. посіб. / О.О. Бандура, С.А. Бублик, М.Л. Заінчковський та ін.; за заг. ред. М.В. Костицького, Б.Ф. Чміля. К.: Юрінком Інтер, 2000. 336 с.

Мірошніченко Ю. Проблеми конституційно-правового регулювання реалізації принципу народного суверенітету як фундаменту народовладдя в Україні. URL: http://www.info-pressa.com/article-1214.html (дата звернення: 12.10.2019).

Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 20 березня 1952р.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535 (дата звернення: 15.10.2019).

Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-10/ 2004 від 01 грудня 2004 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04 (дата звернення: 18.10.2019).

Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-1/99 від 08 квітня1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-99 (дата звернення: 19.10.2019).

Шестіріков В. До питання про дійсність правочинів у контексті прийняття нового Податкового кодексу України. Актуальні питання цивільного та господарського права. 2010. № 6 (25). С. 35-41.

Рішення Європейського Суду з прав людини від 21 лютого 1986р. у справі № 3/1984/75/119 «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/980_180/page (дата звернення: 17.10.2019).

Яворська О.С. Договірні зобов’язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти: монографія. Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. 384 с.

Директиви Ради ЄС № 93/13/ЄЕС від 5 квітня 1993 року «Про несправедливі умови в договорах зі споживачами».

Погребняк С.П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): монографія. Xарків: Право. 2008. 240 с.