Правовий статус державного службовця в судовій системі

Анна Шевченко

Анотація


На основі аналізу ключових положень нормативно-правових актів, що регулюють організаційно-правові засади діяльності державної служби, з’ясовано зміст понять «правовий статус», «адміністративно-правовий статус», «правовий статус державного службовця». Визначено основні проблеми щодо регулювання організаційно-правових основ встановлення та формування адміністративно-правового статусу державних службовців судових органів.

Правовий статус державного службовця в судовій системі розглядається як сукупність встановлених законодавчими  нормами  функцій, повноважень, прав і обов’язків, правових обмежень, етичних стандартів в сукупності з підставами та порядком виникнення їхньої службової правосуб’єктності, а також юридичної відповідальності в аналізованій сфері. Важливість зазначеної проблематики зумовлена тим, що на державних службовців судової системи покладено низку зобов’язань у сфері державної політики, основна мета яких – забезпечення справедливості, а саме правового захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, адже боротьба за справедливість нині відбувається майже в усіх основоположних сферах життєдіяльності суспільства. Запобігання порушенням і припинення порушень прав і свобод громадян, а також їх відновлення є важливим актуальним чинником, який допоможе у формуванні правової свідомості громадян.


Ключові слова


судові органи, адміністративно-правовий статус державного службовця, правовий статус особи, реформування, суди.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Рішення Вищої ради правосуддя Про затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя від 18 травня 2017 року № 1172/0/15-17. URL: http://www.vru.gov.ua/add_text/215 (дата звернення: 17.11.2019).

Про державну службу. Закон України від 10.12. 2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення: 18.11.2019).

Бедний О. І. Організаційно-правові основи служби в органах місцевого самоврядування в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право». Одеса, 2002. 175 с.

The Seven Principles of Public Life. Official page Committee on Standards in Public Life. URL: http://www.public-standards.gov.uk/About/The_7_Principles. html (дата звернення: 19.11.2019).

Про запобігання корупції. Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18