Правове становище органів управління лізингової компанії у формі акціонерного товариства

Наталія Ментух

Анотація


Розглядається питання управління діяльності лізингової компанії як основного учасника лізингової діяльності без якого неможливе нормальне функціонування лізингового процесу, який може задовольнити потреби в лізингових послугах на професійній основі, та до якого в  науці господарського права зріс науковий інтерес. Розроблені та сформульовані основні теоретичні і практичні положення щодо органів управління лізинговою компанією у формі акціонерного товариства.


Ключові слова


лізингова компанія, органи управління, акціонерне товариство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Кол. авт. : Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін. За заг. ред. В.К. Мамутова. Київ: Юрінком Інтер, 2004. 687 с.

Борисова В. Органи управління юридичної особи як її інституціонально-функціональні представники. Право України. 2006. №6. С. 97-102.

Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 року №514-VI. Відомості Верховної Ради України. 2008. № 50-51. Ст. 384.

Корпоративне управління. І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова; За ред. проф. І. Спасибо-Фатєєвої. Харків: Право, 2007. 500 с.

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Москва, 2005. Т. 1. 524 с.

Об акционерных обществах: Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743 (дата звернення: 15.11.2019).

Попадинець Г. Проблемні питання правового статусу органів управління акціонерними товариствами. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2017. №861. С. 395-400. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/jun/13064/395-400.pdf (дата звернення: 15.11.2019).

Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 року № 1576-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 49. Ст. 682.

Величко О.Г., Войтович О.Г., Прилипко С.І. Органи управління акціонерним товариством. Аудитор України. 2009. № 5–6. С. 56–59.

Viet Nguyen Supervisory board in joint stock company - how to truly understand? URL: https://www.linkedin.com/pulse/superviso ry-board-joint-stock-company-how-truly-viet-nguyen (дата звернення: 17.11.2019).

Щербина В.С. Господарське право: Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2003. 480 с.

Supervisory Board in Polish Corporate Law. URL: https://www.hg.org/article.asp?id=37566 (дата звернення: 19.11.2019).

Лизинг экономические и правовые основы: Учеб. пособие для вузов. Карп М. В., Шабалин Е. М., Эриашвили Н. Д., Истомин О. Б.; Под ред. Н. М. Коршунова. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 191 с.

REGULATIONS on the Audit Commission of Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company. URL: http://www.eng.rushydro.ru/upload/iblock/f73/REGULATIONS-on-the-Audit-Commission.pdf (дата звернення: 21.11.2019).

Вінник О.М. Публічні і приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення. Київ: Атіка, 2003. 352 с.

Кибенко Е.Р. Копоративное право: учеб. пособие. Харков: Эспада, 1999. 480 с.

Кравченко Ю. Кому потрібна ревізійна комісія? Українська інвестиційна газета. 1996. 25 червня (19).