Правовий режим штучного інтелекту у цивільному праві

Наталія Марценко

Анотація


Проведено дослідження особливостей визначення місця штучного інтелекту у цивільному праві. Розглянуто питання можливості визнання штучного інтелекту та робота об’єктом чи суб’єктом цивільних прав (правовідносин) та проаналізовано можливі ризики. Автор відстоює позицію щодо недоцільності розуміння штучного інтелекту як суб’єкта цивільних прав. Доцільніше розуміти штучний інтелект як об’єкт цивільних прав. Окрім того, при застосуванні технологій штучного інтелекту у таких сферах як медицина або державне управління, на даний об’єкт цивільних прав доцільно поширювати правовий режим джерела підвищеної небезпеки, задля кращого захисту прав користувачів технологій штучного інтелекту.


Ключові слова


штучний інтелект, суб’єкт цивільних прав, об’єкт цивільних прав, електронна особа, правовий режим

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ethically Aligned Design. The IEEE Standards Association. 13 Dec. 2016. URL: https://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/ead_v1.pdf (дата звернення: 10.11.2019).

Радутний О. Е. Прогнозно-правовий погляд на штучний інтелект та цифрову людину. URL: https://ivpz.kh.ua/uk/%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0% BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%88%D1%82%D1%83%D1% 87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%96%D0%BD%D1%82% D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82/ (дата звернення: 10.11.2019).

Баранов О.А. Інтернет Речей і штучний інтелект: витоки правового регулювання. ІТ-право: проблеми та перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 17 листопада 2017 р.). Львів: НУ «Львівська політехніка», 2017. С. 18-42.

Баранов О.А. Інтернет речей (IoT): робот зі штучним інтелектом у правовідносинах. Юридична Україна. 2018. № 5-6. С. 75–95.

Principles for designers, builders and users of robots. URL: https://epsrc.ukri.org/research/ourportfolio/themes/engineering/activities/principlesofrobotics/ (дата звернення: 12.11.2019).

Margaret Bodena, Joanna Brysonb, Darwin Caldwellc, Kerstin Dautenhahnd, Lilian Edwardse, Sarah Kemberf, Paul Newmang, Vivienne Parryh, Geoff Pegmani, Tom Roddenj, Tom Sorrellk, Mick Wallisl, Blay Whitbya and Alan Winfield Principles of robotics: regulating robots in the real world. Connection Science, 2017 VOL. 29. Nо. 2. 124-129. URL: http://eprints.uwe.ac.uk/30566/1/Principles%20of%20robotics%20regulating%20robots%20in%20the%20real%20world.pdf (дата звернення: 13.11.2019).

European Parliament resolution of 12 February 2019 on a comprehensive European industrial policy on artificial intelligence and robotics (2018/2088(INI)). URL: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0081_EN.html (дата звернення: 13.11.2019).

Коссe Д. Д. Правовий режим та механізм правового регулювання: ознаки та співвідношення. Держава і право. 2009. Вип. 44. С. 25-31.

Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40-44. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Luciano Floridi On Human Dignity as a Foundation for the Right to Privacy. Philosophy & Technology 2016 Р. 308. URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13347-016-0220-8.pdf

Надьон В. В. Деякі аспекти визначення правоздатності в цивільному праві. Теорія і практика правознавства. 2014. Вип. 1 (5). URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/16361/1/5.pdf (дата звернення: 14.11.2019).

Волкова Н. В. Щодо визначення підстав обмеження цивільної дієздатності фізичної особи при розгляді справ у цивільному судочинстві. Часопис цивілістики. 2015. Вип. 18. С. 91-94. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8314/Chasopys%2091-94.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 15.11.2019).

Гринько С. Д. Деліктоздатність неповнолітніх фізичних осіб за цивільним законодавством України та зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз. Часопис цивілістики. 2015. Вип. 19. С. 158-165. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8517/33.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 14.11.2019).

Прилуцький Р. Б. Основні теорії юридичної особи та їх вплив на розвиток організаційних форм суб’єктів господарювання. Юридична наука. 2013. № 3. С. 35-49. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=jnn_2013_3_6 (дата звернення: 10.11.2019).

Спектор О. М. Тварина як особливий об’єкт речових прав. Прикарпатський юридичний вісник. 2015. Випуск 3(9). С. 70-76. URL: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v3_2015/15.pdf (дата звернення: 10.11.2019).

Karl Lagerfeld’s cat Choupette could inherit part of his fortune. URL: https://www.marketwatch.com/story/karl-lagerfelds-cat-choupette-could-inherit-part-of-his-fortune-2019-02-20 (дата звернення: 16.11.2019).

Richard A. Epstein Animals as Objects, or Subjects, of Rights. U Chicago Law & Economics, Olin Working Paper. 2002. No. 171 P. 35. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=359240&download=yes (дата звернення: 17.11.2019).

European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)). URL: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.html (дата звернення: 17.11.2019).

Javier Andreu Perez, Fani Deligianni, Daniele Ravi, Guang-Zhong Yang Artificial Intelligence and Robotics. URL: https://www.ukras.org/wp-content/uploads/2018/09/UK_RAS_wp_AI_web.pdf (дата звернення: 17.11.2019).

Ryan Calo Robotics and the Lessons of Cyberlaw. California Law Review. Legal Studies Research Paper. 2014. URL: https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4284&context=californialawreview (дата звернення: 18.11.2019).