Управлінські повноваження голови суду

Богдан Гірський

Анотація


Статтю присвячено аналізу теоретичних засад адміністративної діяльності, адміністративно-правового статусу голови суду, а також управлінських повноважень в його діяльності.

Управлінська діяльність голови суду пов’язана із визначенням і здійсненням ним системи адміністративних процедур, спрямованих на упорядкування внутрішньоорганізаційних процесів у конкретно взятому суді за допомогою виконавчо-розпорядчих, індивідуально-владних рішень, що надані йому в межах управлінської компетенції з метою забезпечення ефективного функціонування суду та здійснення якісного правосуддя в ньому. Виокремлено три основні блоки у повноваженнях голови будь-якого суду, згідно з якими виокремлюємо і потребу у правовому забезпеченні цих блоків: процесуальні повноваження, випливають із загального правового статусу судді; управлінські (адміністративні) повноваження що прямо визначено законодавством; повноваження, що прямо не передбачені законодавством, але органічно випливають із двох попередніх. Природа управлінських повноважень характеризує діяльність голови суду як керівника, менеджера, координатора адміністративних процесів, що відбуваються в суді, а також апараті суду. На відміну від інших правоохоронних органів або органів кримінальної юстиції, чи публічної адміністрації, судові інституції практично позбавлені зовнішньоорієнтованих функцій (адже їх основою функцією виступає правосуддя), тому управлінські повноваження носять в першу чергу внутрішньо-організаційний зміст і спрямовані на упорядкування процесів, що відбуваються в самому суді. 


Ключові слова


: управлінська діяльність, судове управління, адміністративно-правовий статус, суддя, голова суду

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Великий енциклопедичний юридичний словник / за редакцією акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. Київ: ТОВ «Вид-во «Юридична думка». 2007. 992 с.

Філософський енциклопедичний словник. Київ: Абрис. 2002. 742 с.

Саленко О. В. Судове адміністрування в Україні крізь призму міжнародних стандарті. Прикарпатський юридичний вісник. 2017. Вип. 3. С. 132-137, с. 132-133.

Авдєєнко Є. В. Адміністративні повноваження судів. Наше право. 2014. № 8. С. 69-74.

Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n84 (дата звернення: 23.11.2019).

Москвич Л.М. Проблеми підвищення ефективності судової системи: дис. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.10. Харків, 2011. 485 с.

Голобутовський Р.З. Особливості повноважень голови суду з адміністрування публічною службою в суді. Держава та регіони. Серія: Право. 2019. № 1 (63). С. 76-79.

Золотарьова Я.С. Адміністративні посади та їх правовий статус у судовій системі України. Юридична наука. 2015. № 10(52). С. 46-51.

Дем’яненко І.В. Організаційно-правові основи діяльності місцевих загальних судів в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10. Харків, 2017. 20с.