Еhe development of deliberative democracy and post-communist polish experience (some remarks)

Edyta Sokalska

Анотація


 

The concepts of deliberative democracy, which emerged on a large scale in the 1980s, has become the subject of the scientific discussion on various fields. The flaws of representative democracy and the lack of legitimization of political systems led to the development of research on the improvement and modification of quality of democracy. Participatory democracy emphasized the broad participation of citizens in decision-making process, while deliberative (discursive) democracy indicated deliberation as essential, where political decisions should have been the product of fair and reasonable discussion and dialogue. The fall of communism and the elimination of some considerable threats connected with this kind of political regime brought the different attitude to the liberal democracies in post-communist states. Political changes in Poland in the late 80s and 90s of the 20th century led to the development of the new political regime. That process concerned the decentralization of powers, and consequently led to the creation of a new civil society, where local self-government was reintroduced by the reforms of public administration. The main institutions improving the development of the Polish civic society at the local level became local election, referendum, social consultations, civil (participatory) budget, and the possibility of civil participation in the debate on the report referring to the condition of the local administrative unit, and the civil legislative initiative.


Ключові слова


participation, legitimization, political system, self-government, decentralization, civic society

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bauman, Z. (1998). Globalization: The Human Consequences. New York: Columbia University Press [in English].

Bessette, J.M. (1980). Deliberative Democracy: the Majority Principle in Republican Government, in: How Democratic is the Constitution, Goldwin, R.A., Schambra, W.A. (eds.). Washington: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 102-116 [in English].

Bożek, M. (2012). Konstytucyjne podstawy partycypacji społecznej i formy jej realizacji w samorządzie terytorialnym. Przegląd Sejmowy, 5 (112), 89-113 [in Polish].

Crozier, M., Huntington, S., Watanuki, J. (1975). The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democrcies to Trilateral Commission. New York; New York University Press [in English].

Dahl, R. (1982). Dilemmas of Pluralist Democracy; Autonomy vs. Control. New Haven: Yale University Press [in English].

Długosz, D., Wygański, J. J., (2005). Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej. Warszawa: Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych [in Polish].

Dryzek, J. S., Niemeyer, S. (2006). Reconciling Pluralism and Consensus as Political Ideals. American Journal of Political Science, 50(3), 634-649 [in English].

Dryzek, J. S. (1990). Discursive Democracy: Politics, Policy, and Political Science. Cambridge: Cambridge University Press. [in English].

Dryzek, J. S. (2000). Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations. New York: Oxford University Press [in English].

Dryzek, J. S. (2004). Democratic Political Theory, in: Handbook of Political Theory, Gaus, G.F., Kukathas, Ch. (eds.). London: Sage Publications, 143-154 [in English].

Dryzek, J. S. (2006). Deliberative Global Politics: Discourse and Democracy in a Divided Word. Cambridge: Polity Press [in English].

Dryzek, J. S. (2009). Democratization as Deliberative Capacity Building. Comparative Political Studies, 42(11), 1379-1402 [in English].

Ercan, S.A., Dryzek, J.S. (2015). The Reach of Deliberative Democracy. Policy Studies, 36(3), 241-248 [in English].

Fishkin, J. S. (1993). Democracy and Deliberation: New Directions for Democratic Reform. New Haven: Yale University Press [in English].

Fishkin, J. S. (2011). When the People Speak. Deliberative Democracy and Public Consultations. New York: Oxford University Press.

Fukuyama, F. (1992). The End of History and the Last Man. New York: The Free Press [in English].

Fukuyama, F. (2014). Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. New York: Ferrar, Straus & Giroux [in English].

Habermas, J. (1984). The Theory of Communicative Action vol. I. Reason and the Rationalization of Society. Boston: Beacon Press [in English].

Habermas, J. (2006). Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research. Communication Theory, 16(4), 411-426 [in English].

Huntington, S. (1991). The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century. Oklahoma: Univeristy of Oklahoma Press [in English].

Huntington, S. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster [in English].

Krajewska, A. (2007). Konsultacje społeczne w praktyce. Studium dwóch przypadków, in: Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa, Rymsza, M. (ed.). Warszawa: Instytut Spraw publicznych, 127-154 [in Polish].

Kuć-Czajkowska, K.A., Wasil, J. (2014). Elektroniczne oblicze władzy lokalnej w Polsce – dialog obywatelski przy użyciu narzędzi ICT, in: Dialog obywatelski: formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju, Sienkiewicz, M.M., Sidor, M. (eds.). Lublin: Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, 111-122 [in English].

Luhmann, N. (1991). Introduction to Systems Theory, Cambridge: Wiley-Blackwell [in English].

Makowski, G. (2013). Międzynarodowe standardy partycypacji publicznej na poziomie lokalnym. Analiza wybranych aktów prawa porównawczego, in: Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2012, Sobiesiak-Penszko, P. (ed.). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 11-23.

Markowski, R. (2014). Demokracja i demokratyczne innowacje. Z teorią w praktykę. Warszawa: Instytut Obywatelski, Retrieved from http://www.instytutobywatelski.pl. (September 10.2019). [in Polish].

Mendza-Drozd, M. (2010). Zagadnienie konsultacji społecznych w Unii Europejskiej. Analiza wybranych instytucji i dokumentów, opracowanie w ramach zleconego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych” realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Warszawa sierpień 2010, availlable at: http//www. partycypacjaobywatelska. pl/uploads/2b_konsultacje_ue_raport.pdf (June 08.2019). [in English].

Rawls, J. (1999). A Theory of Justice. Revised Edition. Oxford, New York: Oxford University Press [in English].

Schimanek, T. (2007). Dialog obywatelski Polska 2007. Ocena wybranych instytucji dających obywatelom możliwość wpływania na podejmowanie decyzji publicznych. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych [in English].

Sidor, M. (2004). Referendum lokalne jako forma demokracji bezpośredniej, in Samorząd terytorialny w Polsce: społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, Michałowski, S., Pawłowska, A. (eds). Lublin: Wydawnictwo UMCS, 186-194 [in Poland.

Sienkiewicz, M.M., Sidor, M. (eds.) (2014). Dialog obywatelski: formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Lublin: Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego (in Poland).

Sokalska, E. (2017). The Crisis of Representative Democracy - Deliberative Democracy as the Legitimization of State and Local Authorities. Law and Forensic Science. 13(1), (pp. 28-38), [in English].

Toffler, A. (1970).Future Shock. New York: Random House [in English].

Toffler, A. (1980). The Third Wave ( New York: Bentam Books). [in English].

Tusiński, P. (2016). Prawne narzędzia upolitycznienia samorządu terytorialnego jako przeszkody w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w III RP, 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – bilans doświadczeń, in S. Michałowski, M. Sidor, J. Wasil (eds.). Lublin: UMCS (in Poland).

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych ustaw. Journal of Laws of the Republic of Poland, 45, 497 (in Poland).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Journal of Laws of the Republic of Poland 2018, pos. 130.

Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach administracji ogólnejю Journal of Laws of the Republic of Poland 1990, no. 21, pos. 123.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Journal of Laws of the Republic of Poland 1990, no. 16, pos. 95.

Uziębło, P. (2009). Demokracja partycypacyjna. Gdańsk: Centrum Badań Społecznychцц (in Poland).

Zychowicz Z. (2014). Konsultacje społeczne w samorządzie. Szczecin: Instytut Rozwoju Regionalnego (in Poland).