Pojęcie materiałów archiwalnych w prawie polskim

Mieczysław Różański

Анотація


W polskim prawie archiwalnymi jednym z podstawowych pojęć jest definicja materiały archiwalne, które w sposób dość precyzyjny określają jakiego rodzaju dokumentację należy przechowywać wieczyście, aby służyło dobru i kulturze narodu polskiego. Materiały te stanowią narodowy zasób archiwalny 


Ключові слова


archiwum, materiały archiwalne, narodowy zasób archiwalny

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


1.Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Dz.U. z 1997, nr 78, poz. 483 z zm [in Polish].

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i o archiwach. Tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 553, 730 [in Polish].

3.Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późn. zm. [in Polish].

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm. [in Polish].

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dz. U. z 2005, nr 64 poz. 565 [in Polish].

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych. Dz. U. poz. 397 [in Polish].

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Dz. U., poz. 1743 [in Polish].

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 991. MS [in Polish].

Antoniak, P. (2012). Ustawa o muzeach. Komentarz. Warszawa [in Polish].

Banduch, R., Klimkiewicz, S. (2006). Rodzaje dokumentacji współczesnej (w:) Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, red. Z. Pustuła. Warszawa [in Polish].

Biernat, C. (1977). Problemy archiwistyki współczesnej. Warszawa [in Polish].

Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, red. E. Borodij (2009). Warszawa [in Polish].

14 Konstankiewicz, M., Niewęgłowski, A. (2016). Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz, Wolters Kluwer. [in Polish].

Martysz, C. (w:), Szpor, G., Martysz, C., Wojsyk, K. (2015). Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz. Warszawa 2015. [in Polish].

Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki, S. Sierpowski (1988). Poznań Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz, Wolters Kluwe [in Polish].

Pęksa W., Prawo archiwalne – wprowadzenie do zagadnienia, [w:] Prawo archiwalne. Stan aktualny i perspektywy zmian, red. H. Robótka (2007). Toruń [in Polish].

Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska (1874). Warszawa, reprint Przemyśl 1998 [in Polish].

Robótka, H., Ryszewski, B., Tomczak, A. (1989). Archiwistyka, Warszawa.

Robótka, H. (2002). Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń [in Polish].

Szymański, J. (2001). Nauki pomocnicze historii, Warszawa [in Polish].