Український визвольний рух 1940-1950-х років: інституціалізація досліджень (вибрані аспекти) (продовження)*

Василь Ухач

Анотація


Проаналізовано процеси інституціалізації досліджень суб’єктів українського визвольного руху періоду 1940-1950-х років в контексті державної політики комеморації. Розкрито діяльність незалежних неурядових науково-громадських установ, зокрема, Центру досліджень визвольного руху.


Ключові слова


інституціалізації, Український визвольний рух, ОУН, УПА, Урядова комісія, Центр досліджень визвольного руху, комеморація, сучасна історіографія

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Котигоренко В. Національні рухи в суспільних процесах в Україні на межі 1980-х – 1990-х років. В кн.: Національне питання в Україні XX – поч. XXI ст.: історичні нариси / Відп. ред. В. А. Смолій. Київ: Ніка-Центр, 2012. С. 498-499.

Киричук Ю. А. Український національний рух 40 - 50-х років XX століття: ідеологія та практика. Львів: Добра справа, 2003. С. 42.

Ухач В. З. Внесок неурядових науково-громадських установ у дослідження проблематики українського визвольного руху (1939 – серед. 50-х рр. XX ст.). URL: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=2404 (дата звернення 19.08.2018 р.).

Ухач В. Український визвольний рух 1940–1950-х років: інституціалізація досліджень (вибрані аспекти). Актуальні проблеми правознавства. 2019. №1 (17). С. 35-42.

Кугутяк М., Кобута С. Політико-правові підстави визнання ОУН та УПА воюючою стороною у Другій світовій війні. Галичина. 2008. № 14. С. 64.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Урядову комісію з вивчення діяльності ОУН-УПА» від 12 вересня 1997 р., № 1004. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1004-97-%D0%BF (дата звернення 16.07.2018 р.).

Організація український націоналістів і українська повстанська армія. Історичні нариси. Відп. ред. Кульчицький С. В. Інститут історії України НАН України. Київ: Наукова думка, 2005. С. 7.

Гриценко О. Президенти і пам’ять. Політика пам’яті президентів України (1994-2014): підґрунтя, послання, реалізація, результати. Київ: «К.І.С.», 2017. С. 124-125.

Кульчицький С. ОУН-УПА: справа в істині, а не в політичній монополії на минуле. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/oun-upa-sprava-v-istini-ne-v-politichniy-monopoliyi-na-minule (дата звернення 04.07.2018 р.).

Вєдєнєєв Д., Биструхін Г. Військова діяльність руху ОУН та УПА й їх противників у світлі норм міжнародного гуманітарного права. Підприємництво, господарство і право. 2007. № 4. С. 128.

Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015, № 317-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/317-19 (дата звернення 21.07.2018 р.).

Закон України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» від 9.04.2015 р., № 317-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/314-19.

Мамонтов І.О. Український націоналістичний рух у протистоянні антидемократичним режимам у 1920-х – 1950-х рр.: історико-правове дослідження: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2016. 230 с.

Мамонтов І. О. Правові особливості Закону України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» від 9.04.2015 р., № 317-VIII. Держава у теорії і практиці українського націоналізму. Мат-ли VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. Івано-Франківськ, 26-27 червня 2015 р. Наук. ред. О. М. Сич. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. С. 247-248.

Кубік В. С. Організаційно-правові аспекти вшанування ОУН і УПА на сучасному етапі державотворення в Україні. Держава у теорії і практиці українського націоналізму. Мат-ли VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. Івано-Франківськ, 26-27 червня 2015 р. Наук. ред. О. М. Сич. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. С. 206, 209.

Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 роки» від 09.04.2015 р., № 316-VIII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/316-19 (дата звернення 21.07.2018 р.).

Закон України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» від 9 квітня 2015 р., № 315-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/315-19 (дата звернення 21.07.2018 р.).

Центр досліджень визвольного руху обрав нове керівництво та визначив напрями подальшого розвитку. Український визвольний рух. 2007. Зб. 11. С. 256-257.

В’ятрович В. М. Центр досліджень визвольного руху. Енциклопедія історії України: у 10 т. Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. Київ: Наукова думка, 2013. Т. 10: Т-Я. С. 455.

Центр досліджень визвольного руху. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення 11.07.2018 р.).

Відкрито Інтернет-архів визвольного руху. URL: http://www.istpravda.com.ua/short/2013/03/19/117950/ (дата звернення 13.07.2018 р.).

У Львові презентують архів Українського Визвольного Руху з 10 тисячами раніше недоступних документів. URL: http://ounuis.info/publications/item/48-u-lvovi-prezentuyut-elektronnyj-arxiv-ukrayinskogo-vyzvolnogo-ruxu-z-10-tysyachamy-ranishe-ne-dostupnyx-dokumentiv.html (дата звернення 13.07.2018 р.).

Конкурс студентських наукових робіт «Український визвольний рух 1920-1950-х років». URL: http://www.cdvr.org.ua/content/конкурс-студентських-наукових-робіт-український-визвольний-рух-1920—1950-х-років»-—-2017 (дата звернення 14.07.2018 р.).

Діяльність Центру досліджень визвольного руху. URL: dspace.nbuv.gov.ua (дата звернення 16.07.2018 р.).

Український визвольний рух: науковий збірник 2004. Зб. 3. 303 c.

Український визвольний рух: науковий збірник 2006. Зб. 8. 312 с.

Український визвольний рух. До 100-річчя від дня народження Романа Шухевича. 2007. Зб. 10. 352 с.

Документальна виставка «УПА: історія нескорених». URL: www.cdvr.org.ua/.../книга-відгуків-на-фотовиставці-«упа-і... (дата звернення 25.07.2018 р.).