Проблема деформацій правосвідомості у вітчизняній філософсько-правовій думці кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Марія Мельник

Анотація


Розглянуто філософсько-правові підходи до розуміння суті деформацій правосвідомості в українській та російській науковій думці кінця ХІХ – початку ХХ ст. Проаналізовано праці таких визначних мислителів минулого, як П.І. Новгородцева, І.О. Ільїна, М.М. Алексєєва, Л.І. Петражицького, Б.І. Кістяківського та ін. Зроблено акцент на розрізненні двох видів правосвідомості – природної та позитивної, невідповідність між якими призводить до духовної кризи і, як наслідок, до деформацій правосвідомості. Наголошено на тому, що саме Росію вважають батьківщиною правового нігілізму. Підкреслено, що нерозвинена правосвідомість інтелігенції та простолюду тогочасних Росії та України стала результатом відсутності будь-якого правопорядку в повсякденному житті народу.


Ключові слова


деформаіції правосвідомості, правовий нігілізм, криза правосвідомості, природна правосвідомість, позитивна правосвідомість, аксіоми правосвідомості

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Чернєй В.В. Подолання правового нігілізму – важлива умова розбудови правової держави: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 1999. 149 с.

Орденов С.С. Глобалізаційні трансформації правової свідомості суспільства: соціально-філософський аспект: дис. ... канд. філос. наук. Київ, 2016. 237 с.

Соловьев В. Оправдание добра. / отв. ред. О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, Алгоритм. 2012. 656 с. URL: http://www.rusinst.ru/docs/books/V.S.Soloviev-Opravdanie_dobra.pdf (дата звернення: 12.11.2019).

Петров В. Р. Деформация правосознания граждан России: Проблемы теории и практики: дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2000. 222 с.

Новгородцев П.И. Кризис современного правосознания / [Соч.] П. Новгородцева. Москва: типолитогр. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1909. 393 с. URL: http://books.e-heritage.ru/book/10081130 (дата звернення: 12.11.2019).

Ильин И. О сущности правосознания. М.: Рарогъ, 1993. 235 с. URL: http://www.odinblago.ru/filosofiya/ilin/o_sushnosty_pravosozn/3/ (дата звернення: 12.11.2019).

Максимов С.И. Правовая реальность как предмет философского осмысления: дис... д-ра юрид. наук. Харків, 2002. 434 с.

Казарян К.В., Тутинас Е.В. Роль теории интуитвного права Л.И. Петражицкого в разрешении социальных конфликтов. Юристъ – Правоведъ, 2015. № 2 (69). С. 30-34. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/rol-teorii-intuitivnogo-prava-l-i-petrazhitskogo-v-razreshenii-sotsialnyh-konfliktov (дата звернення: 12.11.2019).

Франк С.Л. Этика нигилизма. Изъ сборника «Вѣхи. Сборникъ статей о русской интеллигенции. Москва, 1909. URL: http://www.vehi.net/vehi/frank.html (дата звернення: 12.11.2019)

Кистяковский Б. В защиту права. Изъ сборника «ВѢхи». Сборник статей о русской интеллигенціи. Москва, 1909. URL: http://www.vehi.net/vehi/kistyak.html (дата звернення: 12.11.2019).

Калиновський Ю.Ю. Особливості виникнення та загальні характеристики тоталітарної правосвідомості. Гілея: наук. вісн. Київ, 2011. Вип. 46. С. 398-405.