Зміст принципу правової визначеності як необхідної складової верховенства права

Валентина Кравчук

Анотація


Стаття присвячена визначенню змісту принципу правової визначеності як необхідної складової верховенства права. Авторка доводить, що принцип правової визначеності є основоположним і комплексним елементом верховенства права. Складниками принципу правової визначеності є, зокрема, доступність закону, передбачуваність законодавства, стабільність законодавства, правомірні очікування, неможливість зворотної дії законодавства, ніякого покарання без закону, неможливість двічі нести відповідальність за одне і те ж, остаточність судових рішень. Здійснений аналіз джерел дозволяє стверджувати, що принцип правової визначеності змістовно об’єктивується через потребу в стабільному правовому регулюванні, яка розкривається через статику і динаміку права. Статика проявляється через стабільність поточного правового регулювання суспільних відносин, а певна пружність, плавність і необхідна гнучкість досягається правозастосовчими актами, в тому числі судовими рішеннями, які забезпечують необхідну динаміку права. 


Ключові слова


право, верховенство права, принцип правової визначеності, практика ЄСПЛ, передбачуваність законодавства, остаточність судових рішень

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Загальна теорія права: підручник/ за заг. редакцією М.І. Козюбри. Київ: Ваіте, 2016. 392 с.

Верховенство права. Доповідь, схвалена Венеційською Комісією на 86-му пленарному засіданні (Венеція, 25–26 березня 2011 року). Право України. 2011. №10. С. 168-184. URL: https://www.venice.coe.int/ webforms/documents/ default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr (дата звернення 01.12.2019).

Матвєєва Ю. І. Правова визначеність: pro and contra. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2018. Т.1. С. 29-32.

Приймак А. М. Принцип правової визначеності: поняття та окремі аспекти. Наук. записки нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія». Київ, 2010. Т. 103: Юридичні науки. С. 53-55.

Матвєєва Ю.І. Поняття та розуміння принципу правової визначеності. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2017. Т. 200. С. 93-97.

Кравцова Т. Правова визначеність: основні принципи та практика Європейського суду. ЮрЛіга. 11 червня 2019 року. URL: https://jurliga.ligazakon.net/experts/65/885_pravova-viznachenst-osnovn-printsipi-ta-praktika-vropeyskogo-sudu (дата звернення 01.12.2019).

Цельєв О. В. Сфери і способи впливу держави на право. Наукові записки НаУКАМА. 2015. Т. 168: Юридичні науки. С. 20-22.

Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: Науково-методичний посібник для суддів. 2-ге вид. випр., допов. Київ, 2015. 208 с. URL: https://www.osce.org/ uk/ukraine/232716?download=true (дата звернення 01.12.2019).

Матвєєва Ю.І. Статична та динамічна концепції правової визначеності. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2018. Т. 2. С. 34-38.