Питання територіального самоврядування у сеймовій діяльності УНДО на поч. 30-х рр. ХХ століття

Наталія Захарчин

Анотація


Розглянуто позицію депутатів від Українського національно-демократичного об’єднання у сеймі Другої Речі Посполитої щодо територіального та місцевого самоврядування на теренах західних українських земель. У межах розгляду законопроекту «Про часткову зміну устрою територіального самоврядування» виділено основні позиції українських послів щодо мовного питання, виборчого законодавства тощо. Виокремлено одне із основних завдань у законотворчій діяльності українських послів у сфері самоврядування – захист прав українського населення у складі Польської держави.


Ключові слова


УНДО, сейм Другої Речі Посполитої, місцеве самоврядування, законотворчість

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Koredczuk J. Senatorowie ukraińscy w Senacie II Rzeczypospolitej. Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze. 2015. № 6. S. 9-21.

Szumiło M. Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna w Sejmie i Senacie RP 1928–1939. Warszawa, 2007. SS. 326.

Зайцев О. Представники українських політичних партій Західної України в парламенті Польщі (1922-1939). Український історичний журнал. 1993. №1. С. 72-84.

Соляр І. УНДО і Польща в 1928–1930 рр.: пошук шляхів порозуміння. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 2008. Вип. 17. С. 177-185.

Хруслов Б. Політична діяльність Українського національно-демократичного об’єднання (1925–1939 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук.: 07.00.01. Чернівці, 2000. 20 с.

Кондратюк С. В. Розвиток доктрини українського парламентаризму в Галичині у складі Австро-Угорщини. Науковий Вісник ЛьвДУВС. 2008. №2. С. 70–80. URL: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/02_ 2008/08ksvusa.pdf (дата звернення: 14.09.2019).

Пуйда Р. Діяльність УНДО в сеймі і сенаті Польщі (1938–1939 рр.). Вісник Прикарпатського університету. Історія. 2012. № 21. С. 62-68.

Потіха О. Б. Участь УНДО у виборах до польського парламенту восени 1930 року. Інтелігенція і влада. 2008. № 13. С. 127-135.

Sprawozdanie stenograficzne z 45 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 22 stycznia 1932 r. Warszawa. 1933.

Sprzawozdanie stenograficzne z 86 posiedzenia Sejmu Rzeczypospollitej w dniu 14 lutego 1933 r. Warszawa. 1933.

Sprzawozdanie stenograficzne z 87 posiedzenia Sejmu Rzeczypospollitej w dniu 15 lutego 1933 r. Warszawa. 1933.

Sprzawozdanie stenograficzne z 90 posiedzenia Sejmu Rzeczypospollitej w dniu 18 lutego 1933 r. Warszawa. 1933.

Діло. 27 березня 1933 р. Львів. Ч. 75.