ПРОЦЕДУРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Андрій Орлеан

Анотація


Орлеан А . Процедура забезпечення безпеки учасників кримінального провадження: адаптація законодавства України до європейських стандартів.

 

Висвітлено групове порушення громадського порядку та блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства як кримінально карані діяння. Проаналізовано законодавчу регламентацію, що стосується даних злочинів. Доведено суміжність досліджуваних кримінально-правових норм.

Ідентифіковано відмінності у складах злочинів і сформульовано авторський висновок.

 

Олийнычук Р. Идентификация различий между групповым нарушением общественного порядка и блокировкой транспортных коммуникаций, а также захватом транспортного предприятия.

 

Освещено групповое нарушение общественного порядка и блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия как уголовно наказуемые деяния. Проанализировано законодательную регламентацию, что касается данных преступлений. Доказано смежность исследуемых уголовноправовых норм.

Идентифицировано различия в составах преступлений и сформулировано авторский вывод.

 

Oliynychuk R. Identifying the differences between group breach of public order and blocking of transport communications, as well as capture of transport enterprise.

 

The group breach of public order and blocking of transport communications, as well as capture of transport enterpriseas punishable acts were grounded. The legal regulation concerning these crimes was analyzed. The contiguity of the investigated norms was proved. The differences in the crimes were identified and the author’s conclusion was made.

 


Ключові слова


кримінальна відповідальність; відмінності злочинів; ознаки, групове порушення громадського порядку; блокування транспортних комунікацій; захоплення транспортного підприємства.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Підтримання прокурором державного обвинувачення : підручн. [для студентів вищих юридичних навчальних закладів] / Є. Блажівський, М. Якимчук, І. Козьяков, М. Туркот та ін. – К. : Національна академія прокуратури України, 2014. – 512 с.

Касько В. Забезпечення безпеки учасників кримінального провадження щодо торгівлі людьми / В. Касько, А. Орлеан. – К. : «ВАІТЕ», 2012. – 50.

Козій В. Виділення матеріалів досудового розслідування як захід забезпечення безпеки підозрюваного в кримінальному провадженні / В. Козій // Jurnalul juridic national teorie si practica. – 2015. – № 2 (12). – С. 135–138.

Бардацька О. Забезпечення безпеки потерпілих та свідків у кримінальних справах, пов’язаних із торгівлею людьми / Бардацька О., Орлеан А. – К. : Тютюкін, 2010. – 56 с.