ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВІДМІННОСТЕЙ МІЖ ГРУПОВИМ ПОРУШЕННЯМ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА БЛОКУВАННЯМ ТРАНСПОРТНИХ КОМУНІКАЦІЙ, А ТАКОЖ ЗАХОПЛЕННЯМ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Роман Олійничук

Анотація


Олійничук Р. Ідентифікація відмінностей між груповим порушенням громадського порядку та блокуванням транспортних комунікацій, а також захопленням транспортного підприємства .

 

Висвітлено групове порушення громадського порядку та блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства як кримінально карані діяння. Проаналізовано законодавчу регламентацію, що стосується даних злочинів. Доведено суміжність досліджуваних кримінально-правових норм.

Ідентифіковано відмінності у складах злочинів і сформульовано авторський висновок.

 

Олийнычук Р.Идентификация различий между групповым нарушением общественного порядка и блокировкой транспортных коммуникаций, а также захватом транспортного предприятия.

 

Освещено групповое нарушение общественного порядка и блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия как уголовно наказуемые деяния. Проанализировано законодательную регламентацию, что касается данных преступлений. Доказано смежность исследуемых уголовноправовых норм.

Идентифицировано различия в составах преступлений и сформулировано авторский вывод.

 

Oliynychuk R. Identifying the differences between group breach of public order and blocking of transport communications, as well as capture of transport enterprise.

 

The group breach of public order and blocking of transport communications, as well as capture of transport en terpriseas punishable acts were grounded. The legal regulation concerning these crimes was analyzed. The contiguity of the investigated norms was proved. The differences in the crimes were identified and the author’s conclusion was made.


Ключові слова


кримінальна відповідальність; відмінності злочинів; ознаки; групове порушення громадського порядку; блокування транспортних комунікацій; захоплення транспортного підприємства.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Беккер І. «Посягання на територіальну цілісність і недоторканість країни», «Державна зрада», «Диверсія», «Шпигунство» та «Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства» / [Електронний ресурс] / І. Беккер // Віче. – 2014. – № 7. – С. 16–17. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2014_7_8.

Закон України № 1183-VII «Про внесення змін до Кримінального кодексу України» від 08.04.2014 р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1183-18/paran27#n27.

Копотун І. Громадський порядок як об’єкт кримінально-правової охорони: дис. ... кандидата юрид.наук : 12.00.08 / Копотун Ігор Миколайович. – К., 2008. – 213 с.

Кримінальне право України. Особлива частина: підручник / Ю. Александров, О. Дудоров, В. Клименко, М. Мельник та ін.; за ред. М. Мельника, В. Клименка. – [вид. 3-тє, переробл. та допов.]. – К. : Юридична думка, 2009. – 744 с.

Кримінальний кодекс України №2341-III від 05.04.2001р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.

Кузнецов В. Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності в українському вимірі: моногр. / В. Кузнецов. – К. : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2012. – 908 с.

Мисливий В. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.08 / Мисливий Володимир Андрійович. – К., 2005. – 543 с.

Уголовный кодекс Украины: научно-практ. комментарий / Е. Алиева, А. Бабий, Л. Гаврильченко и др.; отв. ред. Е. Стрельцов – [7-е изд. перераб. и дополн.]. – Х. : Одиссей, 2010. – 904 c.