ШАХРАЙСТВО, ВЧИНЕНЕ СПОСОБОМ ФІНАНСОВОЇ ПІРАМІДИ (УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ)

Сергій Банах, Анатолій Немоскальов

Анотація


Банах С., Немоскальов А. Шахрайство, вчинене способом фінансової піраміди (українські реалії).

 

Стаття являє собою дослідження правових та організаційних основ запобігання шахрайству вчиненого способом фінансової піраміди. У ній з’ясовано соціальну сутність, правову природу розвитку цього феномена. Охарактеризовано рівень, динаміку та структуру шахрайства вчиненого способом фінансової піраміди.

 

Банах С., Немоскалёв А. Мошенничество, совершенное способом финансовой пирамиды (украинские реалии).

 

Статья представляет собой исследование правовых и организационных основ предотвращения мошенничества совершенного способом финансовой пирамиды. В ней установлено социальную сущность, правовую природу развития этого феномена. Охарактеризованы: уровень, динамика и структура мошенничества совершенного способом финансовой пирамиды.

 

Banah S,. Nemoskalyov A. Fraudcommittedbyway of a fnancial pyramid(Ukrainian realities).

 

The article is a study of legal and organizational basis of preventing fraud committed by way of a financial pyramid. It found a social entity, the legal nature of this phenomenon. The characteristic level, dynamics and structure of the fraud committed by way of a financial pyramid.


Ключові слова


шахрайство; фінансова піраміда; запобігання, злочин; шахрайство способом фінансової піраміди.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кримінальний кодекс України 2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.

Кримінальне право України: особлива частина : підручн. /Ю. Александров, О. Дудоров, В. Клименко та ін. ; за ред. М. Мельника, В. Клименка // Київ. нац. ун-т внутр. справ, Київ. міжнар. ун-т. – К.: Атіка, 2008. – 711 с.

Агасандян Г. «Финансовые пирамиды» и проблема дефицита госбюджета / Г. Агасандян // Рынок ценных бумаг. – 2000. – № 8 (167). – С. 32–34.

Вітка Ю. Нерегульовані фінансові послуги та фінан сові злочини: фінансові піраміди, банківські картки / Ю. Вітка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fnrep.kiev.ua/download/agenda_f_nov2012_ua.pdf.

Князєв С. Фінансова піраміда як спосіб шахрайства на ринку фінансових послуг / С.Князєв // Право та управління. – 2011. – № 1. – С. 204–211.

Чернявський С. Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування : моногр. / Чернявський С. – К., 2010. – 624 с.

Чернявський С. Сучасні наукові підходи до визначення та класифікації фінансових злочинів / С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 5. – С.118–127.

Ярмоленко Ю. Сучасні технології побудови фінансових пірамід / Ю. Ярмоленко // Право і суспільство. – 2014. – №1. – С.176–182.

Прокопенко В. Особливості функціонування фінансових пірамід та їх вплив на розвиток ринку фінансових послуг України : моногр. / В. Прокопенко, Дубинв М., Коваленко К. // Економіка фінанси, грошовий обіг і кредит – 2015. – №5. – С. 226–232.

СБУ затримало трьох найбільших аферистів «Хеліксу» – Нагуту, Фелика і Воронцова [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://ternopoliany.te.ua/zhittya/17533-sbu-zatrymalo-trokh-naibilshykh-aferystiv-kheliksu-nahutu-felyka-i-vorontsova.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.