ВПЛИВ МОРАТОРІЮ НА ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Ольга Зигрій

Анотація


Зигрій О. Вплив мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

 

Досліджено сутність та зміст мораторію на продаж сільськогосподарських земель, встановлені об’єкти мораторію та коло суб’єктів, на яких він розповсюджується. Проаналізовано вплив мораторію на економіку країни, сформульовано висновки та пропозиції щодо доцільності його продовження.

 

Зигрий О. Влияние моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

 

Исследовано сущность и содержание моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, установлено объекты моратория и круг субъектов, на которых он распространяется. Проанализировано влияние моратория на экономику страны, сформулированы итоги и предложения в отношении его продолжения.

 

Zygry O. Infuence moratorium on sale of farmland .

The article researches into the essence and content of the moratorium on sale of agricultural lands, set objects of the moratorium and the list of subjects to that it applies. Analyzed the infuence of the moratorium on the country’s economy, formulated the conclusion sand suggestions about the expediency of its further existence.


Ключові слова


землі сільськогосподарського призначення; продаж; Земельний кодекс України; мораторій; право власності на землю; ринок землі.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Балюк Г. Дотримання вимог земельного законодавства як вимога забезпечення національної безпеки України / Г. І. Балюк // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар.наук. конф. (13–14 квітня 2006 р.) / НАН України / відпов. ред. Б. Данилишин. – Київ, 2006. – Ч. І. – С. 157–160.

Заставнюк Л. Організаційно-економічні засади формування системи раціонального використання і охорони земельних ресурсів у агроформуваннях ринкового типу / Л. Заставнюк, О. Зигрій // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2015. – № 2. [57]. – С.128-133.

Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів» від 19.12.2006 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2007. – № 9. – Ст. 78.

Закон України «Про внесення зміни до розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель» № 1669-VIII від 06.10.2016 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2016. – № 47. – с. 801.

Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 639-VI від 31.10.2008 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2009. – № 14. – С.181.

Зигрій О. Правові аспекти мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення / О. Зигрій // Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації: зб. тез І Міжнародної науково-практ. інтернет-конф., (16-18 листопада 2016 року). – Кременчук, КрНУ, 2016. – С. 271–273.

Рада продовжила мораторій на продаж землі ще на рік / Економічна правда, від 6 жовтня 2016. – Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/news/2016/10/6/607554/

Літошенко О. Проблема мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення / О. Літошенко. – Правове регулювання економіки. – № 14, 2014. – С. 284–293.

Лисанець О. Щодо впливу мораторію на становлення й розвиток ринку землі в Україні [Електронний ресурс] / О. Лисанець // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – №3. – С. 128–130. – Режим доступу : http://pap.in.ua.

Мірошниченко А. Земельне право України : підручн. /А. Мірошниченко. – 2-ге видання, допов. і перероб. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 678 с.

Мірошниченко А. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні / А. Мірошниченко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Алерта; КНТ ; ЦУЛ , 2010. – 270 с.

Проект Закону про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель № 1669-VIII від 06.10.2016 р. Рижим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1669-viii.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.