АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Тетяна Вікторівна Дракохруст

Анотація


Дракохруст Т. В. Актуальні питання правового статусу внутрішньо переміщених осіб на території України.

Розглянуто основні актуальні проблеми щодо правового статусу внутрішньо переміщених осіб. Проаналізовані основні нормативно-правові акти, що регулюють міграційні правовідносини. Висвітлено основні виклики, пов’язані з вимушеним переміщенням громадян. Також визначені основні причини, які впливають на реалізацію прав внутрішньо переміщених осіб. Запропоновано перелік заходів для ефективнішого вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб і використання їх позитивного потенціалу.

Дракохруст Т. В. Актуальные вопросы правового статуса внутренне перемещенных лиц на территории Украины.

Рассмотрены основные актуальные проблемы правового статуса внутренне перемещенных лиц. Проанализированы основные нормативно-правовые акты, регулирующие миграционные правоотношения. Освещены основные вызовы, связанные с вынужденным перемещением граждан. Также определены основные причины, которые влияют на реализацию прав внутренне перемещенных лиц. Предложен перечень мероприятий для эффективного решения проблем внутренне перемещенных лиц и использования позитивного потенциала.

 Drakokhrust T.Current issues of the legal status of internally displaced people in Ukraine.

The main current problems concerning the legal status of internally displaced persons are given in the article. The basic regulations that govern legal immigration are analyzed. The major challenges that are connected to forced displacement of citizens are defined. Also, the basic causes that effect on the implementation of the rights of internally displaced persons are determined. A list of activities for solving problems of internally displaced persons more efficient and the use of their positive potential is proposed.


Ключові слова


правовий статус; вимушені переселенці; міграція; міграційна політика; громадськість; нормативно-правова база

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Урегулювання правового становища внутрішньо переміщених осіб на території України [Електро-нний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=483:derzhavne-regulyuvannya&catid=8&Itemid=350

Аналіз проблем реалізації прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vostok-sos.org/problem/

Про правовий статус осіб, які вимушені залишити місця проживання внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та обставин, пов’язаних з проведенням антитеро-ристичної операції на території України: Проект Закону України від 19.06.2014 р. № 4998-1 [Елек-тронний ресурс]. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=51397&pf35401=304893.

Президенту України від громадських організацій, що опікуються проблемами внутрішньо переміще-них осіб. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://noborders.org.uа.