Зміст та види джерел сімейного права, що діяло на українських землях, які входили до складу Австро-Угорської імперії

Володимир Ватрас

Анотація


Наукова стаття присвячена дослідженню видів та особливостей джерел сімейного законодавства, що діяло на українських землях в період їх входження до складу Австро-Угорської імперії. Зокрема, визначено, що в цей час основним джерелом сімейного права був Галицький цивільний кодекс 1797 року, а в подальшому – Австрійське цивільне уложення 1811 року. Дана кодифікація, на відміну від аналогічних проектів кодифікацій цивільного та сімейного права на території Наддніпрянської України, не враховувала місцевих звичаїв (про що було безпосередньо зазначено у документі, застосування до правовідносин звичаїв та місцевих статутів була можлива лише у випадках, прямо передбачених Уложенням) і в цілому була частиною загальноєвропейського процесу здійснення реформування цивільного та сімейного законодавства, що розпочався з часу видання Кодексу Наполеона. Інші джерела сімейного права мали похідний характер, повинні були відповідати нормам Австрійського цивільного уложення або усувати пробіли у праві. Для даного періоду було характерне переважне становище чоловіка у шлюбі, обмеження батьківської влади лише часом неповноліття, чітке встановлення перешкод для укладення шлюбу і підстав недійсності шлюбу в законодавстві, договірний порядок встановлення правового режиму майна подружжя, а також розширенням прав позашлюбних дітей в частині забезпечення права на утримання з боку батька.

Ключові слова


джерела сімейного права, Галицький цивільний кодекс, Австрійське цивільне уложення, правовий звичай, шлюб

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Шутко Н. І. Зобов’язальне право за цивільним кодексом Австрії 1811 року та його застосування на західноукраїнськихземлях (1811-1939 роки): дис. … канд. юрид. наук.: спец. 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Львів, 2018. 272 с.

Стефанчук Р., Блажівська О. Історичні аспекти створення Галицького цивільного кодексу 1797 року. Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. № 4(37). С. 42–48.

Гражданский кодекс Восточной Галинин 1797 г.= Codex civilis pro Galicia Orientalianni MDCCXCVII. Пер. с лат. Л. Гужвы; Под ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря. М.: Статут; Одесса, 2013. 536 с.

Красицька Л. В. Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей: монографія. Київ: Ліра-К, 2014. 628 с.

Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: Т. 1. Уклад.: Ю. В. Білоусов, І. Р. Калаур, С. Д. Гринько та ін. / За ред. Р. О. Стефанчука та М. О. Стефанчука. Київ: Правова єдність, 2009. 1168 с.

Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т.: Навчальний посібник. Том. 1. За ред. В.Д. Гончаренка. Київ: Ін Юре, 2000. 472 с.