Сучасний стан та перспективи розвитку публічної адміністрації щодо надання адміністративних послуг

Михайло Тернущак

Анотація


У статті досліджено діяльність публічної адміністрації у контексті удосконалення практик надання адміністративних послуг. Проаналізовано зміст категорій «публічне адміністрування» та «адміністративна послуга» в теорії адміністративного права. Запропоновано шляхи удосконалення окремих напрямів сервісної діяльності органів публічної адміністрації.


Ключові слова


публічне адміністрування, адміністративна послуга, адміністративна реформа, виконавча влада, місцеве самоврядування, процедура

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Тернущак М.М. Правова природа адміністративного процесу в контексті публічного адміністрування: монографія; за заг. ред. д.ю.н. проф. Т.О. Проценка. Київ: ДНДІ МВС України; Харків: Мачулін 2019, 266 с.

Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Адміністративне право України. Повний курс: підручник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.

Державне управління: теорія і практика / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Авер’янова В.Б. Київ: Юрінком Інтер. 1998. 432 с.

Армаш Н.О. Керівник органу виконавчої влади: адміністративно-правовий статус. Монографія. Запоріжжя: ЗІДМУ, 2006. 172 с.

Дерець В. А. Органи виконавчої влади України та управлінські відносини: монографія. Київ: Юридична думка, 2007. 180 с.

Діденко Н. Г. Державне управління і соціальне партнерство: актуальні проблеми теорії і практики: монографія. Донецьк: Східний видавничий дім, 2007. 404 с.

Коваленко А. А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: монографія. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. 512 с.

Крупчан О.Д. Органи виконавчої влади: питання компетенції. Монографія. Київ: КНЕУ, 2012. 255 с.

Нижник Н.Р., Кульчій І.О., Муза О.В. Виконавча влада в Україні: реформування та перспективи. Полтава: ПУЕТ, 2012. 144 с.

Ортинський В. Л., Кісіль З. Р., Ковалів М. В. Управління в органах виконавчої влади України: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 296 с.

Дніпров О.С. Парадигма виконавчої влади в Україні: адміністративно-правовий аспект: дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук. спец. 12.00.07: Львів. 2019. 498 с.

Авер’яновВ.Б. Виконавча влада і адміністративне право. Київ: Ін-Юре, 2002. 668 с.

Колпаков В. К., Кузьменко О. В., Пастух І. Д,, Сущенко В. Д. та інші.Курс адміністративного права України. Підручник. 2-ге. видання. Київ: Юрінком Інтер, 2013. 872 с.

Буханевич О. М. Поняття та сутність процедури надання адміністративних послуг. Право і суспільство. 2015. № 5. С. 126-131.

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 01.07.2004 № 1952-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 51. Ст. 553.

Ужгородський ЦНАП надаватиме ще більше послуг. URL: http://rada-uzhgorod.gov.ua/uzhgorodskyj-tsnap-nadavatyme-shhe-bilshe-poslug (дата звернення: 20.08.2019).