Форми реалізації конституційно-правової політики: теоретико-методологічний аналіз

Вікторія Тернавська

Анотація


Стаття присвячена дослідженню правової природи юридичної категорії «конституційно-правова політика» та форм її реалізації. Аналізується поняття «форма реалізації правової політики». Визначаються такі основні форми правової політики, як доктринальна, правотворча, правозастосовна, правоінтерпретаційна, правоосвітня, між якими вбачається тісна взаємозалежність, взаємообумовленість. Робиться висновок про те, що формування якісної конституційно-правової політики та її ефективна реалізація у процесі конституційного будівництва зумовлюються плідною співпрацею суб’єктів правової політики при послідовному переході від однієї форми правової політики до іншої.


Ключові слова


конституційно-правова політика, форми реалізації правової політики, правове регулювання, конституційне будівництво

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ковальчук О. Правова політика і форми її реалізації. Правова політика в Україні: питання теорії та практики: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24 жовтня 2014 року): в 2 т. Київ: Національна академія прокуратури України, 2014. Т.1. С. 188-190. URL: http://napu.com.ua/wp-content/uploads/pdf/KONFERENCE-1tom.pdf (дата звернення: 15.09.2018).

Мазуренко А.П. Формы и методы правотворческой политики. Правотворческая политика в современной России: курс лекций / под ред. А. В. Малько. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Проспект, 2016. С. 129-140.

Рыбаков О. Ю. Формы реализации правовой политики. Правовая политика и правовая жизнь. 2003. № 2. С. 5-14.

Малько А. В. Правотворческая политика как особая форма реализации правовой политики. Правотворческая политика в современной России: курс лекций / под ред. А. В. Малько. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2016. С. 7-24.

Шмоткін О. В. Сутнісні елементи правової політики. Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 5 груд. 2012 р.) / за ред. О. М. Руднєвої. Київ: НІСД, 2013. С. 62-64. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Pravova_pol_new-b7252.pdf (дата звернення: 15.09.2018).

Юридична енциклопедія: в 6 т./редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Київ: «Укр. енцикл.», 2004. Т. 6. 768 с.

Юридична енциклопедія: в 6 т./редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Київ: «Укр. енцикл.», 2003. Т. 5. 736 с.

Пузиков Р. В. Формы реализации правовой политики. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. Выпуск 1 (129).URL:https://cyberleninka.ru/article/v/formy-realizatsii-pravovoy-politiki(дата звернення: 26.08.2019).

Крестовська Н. М., Матвєєва Л. Г. Теорія держави і права. Підручник. Практикум. Тести: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2015. 584 с.

Малько А. В., Затонский В. А. Правовая политика: основы теории и практики: учебно-методический комплекс. Москва: Проспект, 2015. 352 с.