ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ ПО-НОВОМУ: НОВЕЛИ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Надія Береза

Анотація


Береза Н. Виконавче провадження по-новому: новели, переваги та недоліки .

 

Висвітлено та проаналізовано новели, переваги та недоліки виконавчого провадження у зв’язку із набранням чинності Закону України «Про виконавче провадження»  (нова редакція) та Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів». Адже застосування цих законів у практичній діяльності має стати черговим кроком для подолання проблем у системі виконання судових рішень. Оскільки ні для кого не секрет, що за часи незалежності України, одним із проблемних питань було неналежне забезпечення державою швидкого і повного виконання рішень судових та інших органів.

 

Береза Н. Исполнительное производство по-новому: новеллы, преимущества и недостатки

Освящены и проанализованы новеллы, преимущества и недостатки исполнительного производства в связи с вступлением в силу Закона Украины «Об исполнительном производстве» (новая редакция) и Закона Украины «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов». Ведь применение этих законов в практической деятельности должно стать очередным шагом для преодоления проблем в системе исполнения судебных решений. Поскольку ни для кого не секрет, что за время независимости Украины, одним из проблемных вопросов было ненадлежащее обеспечение государством быстрого и полного выполнения решений судебных и других органов.

 

.

Bereza N. Enforcement proceedings anew: novels, advantages and disadvantages.

 

The article is devoted to coverage of stories and analysis, advantages and disadvantages of enforcement proceedings in connection with the entry into force of the Law of Ukraine «On Enforcement Proceedings» (revised) and the Law of Ukraine «On the bodies and persons engaged in the enforcement of judgments and decisions of other bodies». After application of these laws in practice should be the next step to overcome the problems in the system of enforcement.

 Since it is no secret that since independence of Ukraine, one of the issues was inadequate to ensure rapid and complete state enforcement of judicial and other authorities.


Ключові слова


виконавче провадження; державні виконавці; приватні виконавці; новели виконавчого провадження; переваги виконавчого провадження; недоліки виконавчого провадження;єдиний електронний реєстр боржників; примусове виконання рішень; стягував;боржник; виконавец

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України «Про виконавче провадження» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2016. – № 30. – Ст.542. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1404-19.

Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2016. – № 29. – Ст. 535. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1403-19.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2016. – № 30. – Ст. 141. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254/к/96-вр.

Закон про виконавче провадження: нове життя старих проблем. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravo-ukraine.org.ua/analytics/sobytie/10848-zakon-pro-vikonavche-provadzhennya-nove-zhittya-starix-problem.

Гончаренко Є. Переваги та недоліки запровадження інституту приватних виконавців в Україні / Є. Гончапенко // Юридична газета. – № 16 (514). 19 квітня 2016 р. – С. 14 – 15. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecovis.com/ua/wpcontent/uploads/2015/07/YurGazeta_ZhGoncharenko.pdf.

Реформа виконавчого провадження. Перезавантаження. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kavyn.kr.ua/reforma-vikonavchogo-provadzhennja-perezavantazhennja.

Макушев П. Переваги та недоліки традиційної української моделі адміністративно-правового статусу державної виконавчої служби. [Електронний ресурс] / П. Макушев. – Режим доступу : http://applaw.knu.ua/index.php/holovna/item/405-perevahy-ta-nedoliky-tradytsiynoyi-ukrayinskoyi-modeli-administratyvno-pravovoho-statusu-derzhavnoyi-vykonavchoyi-sluzhby-makushev-p-v.

Проблеми виконавчого провадження «по-новому» і шляхи їх рішення. Адвокат – Консалтинг. Газета онлайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://advocat-cons.info/index.php?newsid=36720.

Семенченко М. Поява приватних виконавців: привід для оптимізму чи побоювань? [Електронний ресурс] / М. Семенченко. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/LAW/poyava-privatnih-vikonavciv-privid-dlya-optimizmu-chi-poboyuvan-_.html.

З 05.10.2016 року діятиме нове законодавство, що регламентує порядок примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://www.pard.ua/uk/news/4137-z-05102016-roku-diyatyme-nove-zakonodavstvo-shcho/.