Загальна характеристика окремих суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері містобудування

Євген Неборський

Анотація


У статті здійснена загальна характеристика окремих суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері містобудування. Здійснено історичний екскурс діяльності окремих суб’єктів. Проаналізовано поняття «будівництво», «містобудування» наведено в нормативно-правових актах та спеціальній літературі. Здійснено їх розмежування. Розглянуто позиції науковців щодо розгляду будівництва як окремої галузі, окремої складової галузі, підгалузі чи інституту. Проаналізовано систему суб’єктів у містобудування.


Ключові слова


будівництво, містобудування, суб’єкти, інспекції, галузь, інститут, органи місцевого самоврядування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конвенція про безпеку та гігієну праці у будівництві N 167 (укр/рос) Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний документ від 20.06.1988 № 167. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/2199 (дата звернення: 1.08.2019).

Бондарєва Н. Термінологічне дослідження поняття «будівництво» в економіці України. Вісник Львів ун-ту. Серія екон. 2008. Вип. 40. С.47-50.

Стукаленко О.В.Місце будівельного права в системі права. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2016. Серія ПРАВО. Випуск 37. Том 3. с. 25 – 27.

Околович М.Є. Адміністративно-правове регулювання містобудівної діяльності органами місцевого самоврядування: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук за спец. 12.00.07. Одеса, 2018. 220 с.

Про основи містобудування. Закон України від 16.11.1992 № 2780-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12 (дата звернення: 3.08.2019).

Ціленко В.А. Правове регулювання будівельної діяльності. Склад будівельних правовідносин. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2014. № 2 (17). С. 225-235.

Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 197 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2014-%D0%BF(дата звернення: 5.08.2019).

Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 р. № 108. Офіційний вісник України.2011. № 59. Ст. 2392.

Антонова Л. В. Стратегічні пріоритети розвитку державного регулювання будівельної галузі економіки України. Наукові праці. Державне управління. 2014. Випуск 223. Том 235. С. 143-149.