Особливості поновлення процесуальних строків у справах, в яких сторонами виступають шукачі захисту

Олена Калашник

Анотація


У статті проаналізовано права біженців або осіб, які потребують додаткового захисту в контексті права на поновлення процесуальних строків. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення забезпечення права шукачів захисту та членів їх родин на поновлення процесуальних строків. Автором проаналізовано судову практику щодо поновлення процесуальних строків у справах за позовами шукачів захисту в Україні до Державної міграційної служби України про визнання протиправним та скасування рішень про відмову у визнанні їх біженцями або особами, які потребують додаткового захисту. Наведено основні проблеми дотримання прав шукачів захисту на поновлення процесуальних строків.


Ключові слова


права біженців, процесуальний строк, шукач захисту, позов про визнання протиправним та скасування рішення, Європейський суд з прав людини

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гончаренко О. А. Статус біженця в міжнародному праві: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. Харків, 2005. 18 с.

Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 08 липня 2011 року № 3671-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17 (дата звернення: 01.08.2019).

Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20 листопада 2012 року № 5492-VI. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17 (дата звернення: 01.08.2019).

Кодекс адміністративного судочинства України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2005, № 35-36, № 37. ст.446. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата звернення: 01.08.2019).

Про затвердження Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту: Наказ МВС України від 07.09.2011 № 649. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1146-11 (дата звернення: 01.08.2019).

Захаров Є.Ю. ГО «Харківська правозахисна група. Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України. Харків: Видавництво права людини, 2014. 580 с.

Цивільний процесуальний кодекс України.Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2004. № 40-41,42. ст. 492. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата звернення: 01.08.2019).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікована Законом України № 475/97-ВР від 17 липня 1997 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 01.08.2019).

Конституція України від 28 червня 1996 року. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 01.08.2019).

Право на справедливий суд: практика Європейського суду з прав людини щодо України. Сайт Міністерства юстиції України. URL: http://old.minjust.gov.ua/7474 (дата звернення: 01.08.2019).

Посібник зі статті 6 Право на справедливий суд (Цивільна частина) Рада Європи. Європейський суд з прав людини, 2013. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_UKR.pdf (дата звернення: 01.08.2019).